’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jonas Ha­ge­mann Jensen spor­ten@ spor­ten. dk Tim Sherwood Fo­to: AFP

Han træ­ner kun én gang om ugen i øje­blik­ket. Han træ­ne­de fak­tisk slet ik­ke i sid­ste uge

FA CUP

Aston Vil­la kan væ­re uden Jo­res Oko­re til lør­da­gens brag mod Ar­se­nal på Wem­bley, for­di han er tvivl­s­om med en ska­de. Den bomstær­ke mid­ter­for­sva­rer ri­si­ke­rer der­med at gå glip af sin hidtil stør­ste kamp i kar­ri­e­ren.

Når Aston Vil­la på lør­dag lø­ber ind til FA Cup- fi­na­len mod Ar­se­nal, så bli­ver det sand­syn­lig­vis uden dansk del­ta­gel­se. Aston Vil­la må for­ment­lig und­væ­re Jo­res Oko­re, der ef­ter­si­gen­de sta­dig har pro­ble­mer med sit knæ.

I for­vej­en må Aston Vil­la se bort fra må­l­mand Shay Gi­ven, der har pro­ble­mer med ly­sken. Bå­de Gi­ven og Oko­re sad over i we­e­ken­dens op­gør mod Burn­ley, og nu an­ty­der ma­na­ger Tim Sherwood, at Aston Vil­la igen må und­væ­re Oko­re.

» Han træ­ner kun én gang om ugen i øje­blik­ket. Han træ­ne­de fak­tisk slet ik­ke i sid­ste uge. Han er en kri­ger, der ba­re ger­ne vil spil­le kam­pe for sin klub. Hvis der var én, jeg ger­ne vil­le ha­ve ved si­den af mig i skyt­te­gra­ven, skul­le det væ­re ham, « ud­tal­te Tim Sherwood iføl­ge ESPNs hjem­mesi­de og fort­sat­te:

» Uhel­dig­vis er knæ­et for dår­ligt, og han er nødt til at få no­get hjælp til det. «

Det er ef­ter­døn­nin­ger­ne af den al­vor­li­ge knæska­de, som Oko­re på­drog sig helt til­ba­ge i sep­tem­ber 2013, at Oko­re dø­jer med. Og iføl­ge Bir­m­ing­ham Mail kan den ene­ste løs­ning på pro­ble­met vi­se sig at væ­re en ope­ra­tion.

» Vi hå­ber ik­ke, at der er be­hov for en ope­ra­tion, men jeg er ik­ke sik­ker. Ska­den re­la­te­rer sig til hans kors­bånds­ska­de, men led­bån­de­ne er in­tak­te « , fort­sat­te Sherwood, der og­så hav­de ros til sin dan­ske for­svars­spil­ler.

» Hans præ­sta­tio­ner - spe­ci­elt når man tæn­ker på hans ska­de - har væ­ret frem­ra­gen­de. Jeg vil ha­ve ham klar. «

Vil­la- ma­na­ge­ren run­de­de af med at op­ly­se, at han hav­de væ­ret i kon­takt med Dansk Bold­spil- Uni­on ( DBU) for at op­ly­se om si­tu­a­tio­nen, og at DBU end­da selv vur­de­re­de Oko­res ska­despro­ble­mer i sid­ste uge.

Det dan­ske U21- hold er i gang med for­be­re­del­ser­ne frem mod U21- EM den­ne som­mer, men iføl­ge Sherwood er det sik­kert, at Oko­re ik­ke kom­mer til EM.

» Han kom­mer ik­ke til at væ­re en del af U21- hol­det, « som Sherwood tørt kon­klu­de­re iføl­ge Bir­m­ing­ham Mail.

Jo­res Oko­re går sand­syn­lig­vis glip af FA Cup- fi­na­len, og U21- EM er ude­luk­ket iføl­ge Vil­la- ma­na­ger, Tim Sherwood.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.