Valg­gy­ser

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Arns­dorf Ha­slund eah@ ber­ling­s­ke. dk je­ni@ ber­ling­s­ke. dk

SPÆN­DING

Jens Beck Nielsen Med en dug­frisk må­ling fra Gallup sy­nes spæn­din­gen for al­vor at væ­re til­ba­ge i dansk po­li­tik.

Må­lin­gen, der er fo­re­ta­get for Ber­ling­s­ke på før­ste dag i valg­kam­pen blandt 1.293 re­præ­sen­ta­tivt ud­valg­te dan­ske­re, vi­ser et tæt løb mel­lem de to blok­ke. De bor­ger­li­ge par­ti­er står sam­let til at få 51,2 pct. af stem­mer­ne, mens rød blok lig­ger li­ge i hæ­le­ne på dem med 48,8 pct.

Set i for­hold til man­dat­tal­let, læg­ger må­lin­gen op til, at Lars Løk­ke Ras­mus­sens trop­per har 89 plad­ser på tin­ge, mens Thor­ning & Co. står til 86 man­da­ter. Reg­nes de nor­dat­lan­ti­ske man­da­ter med i lig­nin­gen, bli­ver for­de­lin­gen 90- 89, og her­med er det kun et en­kelt man­dat, der skil­ler blok­ke­ne.

Per­fekt tids­punkt for valg

Iføl­ge valg­for­sker Ru­ne Stu­ba­ger, der er pro­fes­sor på In­sti­tut for Statskund­skab ved Aar­hus Uni­ver­si­tet, ser det ud til – hvis må­lin­gen er ud­tryk for en bre­de­re ten­dens – at re­ge­rin­gen ik­ke kun­ne ha­ve ramt et bed­re tids­punkt til at fø­re valg­kamp.

» Den­ne må­ling ty­der jo på, at det mo­men­tum, som rød blok har haft i for­å­ret, fort­sæt­ter ind i valg­kam­pen. Vi har i valg­pe­ri­o­den haft en­kel­te må­lin­ger, hvor vi var tæt på et rødt fl er­tal, men det har væ­ret en­kelt­må­lin­ger, der er stuk­ket lidt ud fra an­dre må­lin­ger, og ty­pisk i for­bin­del­se med Løk­kes for­skel­li­ge skandaler. El­lers er det her jo no­get af det hø­je­ste ni­veau, vi har set for re­ge­rings­blok­ken i he­le valg­pe­ri­o­den, så der­for er det da et drøm­meud­gangs­punkt i for­hold til, hvor de kom fra, « for­kla­rer han.

Som det al­tid er til­fæl­det med me­nings­må­lin­ger, må man ik­ke over­se den sta­ti­sti­ske usik­ker­hed – og net­op der­for skal tal­le­ne læ­ses for­sig­tigt. Ten­den­sen skal i hvert fald bak­kes op af an­dre må­lin­ger i de kom­men­de da­ge, før rød bloks frem­gang kan fast­slås helt, me­ner valg­for­ske­ren.

For­ven­tet tæt kamp

Iføl­ge må­lin­gen står So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne til at ge­nind­ta­ge po­si­tio­nen som Dan­marks stør­ste par­ti med 24,5 pct. af stem­mer­ne, og her­med når par­ti­et næ­sten op på ni­veau med val­gre­sul­ta­tet i 2011. Ven­stre, der­i­mod, lig­ger langt un­der se­ne­ste val­gre­sul­tat – i den nye må­ling får par­ti­et op­bak­ning fra 21,3 pct. af de ads­purg­te.

Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer In­ger Støj­berg er kon­tant i sin re­ak­tion: » Jeg hav­de he­le ti­den for­ven­tet, at vi vil­le få en me­get tæt valg­kamp. Og det vi­ser den­ne må­ling og­så med al ty­de­lig­hed. Vi ag­ter at læg­ge vo­res po­li­tik frem, og så hå­ber jeg, at væl­ger­ne stem­mer på os, for­di vi har sva­ret på de ud­for­drin­ger, som vi står over­for, « si­ger V- ord­fø­re­ren. Ik­ke over­ra­sken­de ly­der der me­re po­si­ti­ve to­ner fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes po­li­ti­ske ord­fø­rer Ma­ja Pan­du­ro, der dog er­ken­der, at må­let end­nu ik­ke er nå­et.

» Det går den rig­ti­ge vej, men vi skal vi­de­re, « fast­slår hun.

Et af de mind­ste par­ti­er i den nye må­ling skal ik­ke over­ses – for med si­ne 2,5 pct. står Uff e El­bæks Al­ter­na­ti­vet til at spil­le en ik­ke uvæ­sent­lig rol­le i det en­de­li­ge val­gre­sul­tat, vur­de­rer valg­for­sker Ru­ne Stu­ba­ger.

Hel­le Thor­ning- Sch­midt hav­de god grund til at smi­le ef­ter at ha­ve ud­skre­vet valg i går. Kun et en­kelt man­dat så på før­ste valg­dag ud til at skil­le rød og blå blok. Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.