Vi skal in­ve­ste­re i vo­res vel­færd

BT - - DEBAT - HEL­LE THOR­NING- SCH­MIDT Stats­mi­ni­ster ( S)

bed­ste land. Vi stil­ler krav, men vi ta­ger os og­så af hin­an­den. Men jeg ved, at der er man­ge dan­ske­re, der er be­kym­ret for, om vi kan be­va­re det Dan­mark, vi ken­der. Mit svar er ja, men vi skal kæm­pe for det og bli­ve ved med at gen­nem­fø­re re­for­mer, for Dan­mark kan ik­ke stå stil­le. Vi skal sik­re, at pen­ge­ne pas­ser, og det kræ­ver stram sty­ring, men sam­ti­dig in­ve­ste­rin­ger i vel­fær­den. For det er net­op vo­res vil­je til at ha­ve et stærkt vel­færds­sam­fund, som gør Dan­mark til no­get helt sær­ligt.

DAN­MARK ER VER­DENS

da­ge skal dan­sker­ne spør­ge sig selv, hvor­dan vi sik­rer, at Dan­mark fort­sat har frem­gang og vel­stand, uden at vi sæt­ter vo­res vel­stand og fæl­les­skab over styr? Og hvem skal væ­re stats­mi­ni­ster? Hvis de pe­ger på mig, vil jeg fort­sæt­te den kurs, som har skabt re­sul­ta­ter. Det be­ty­der 100.000 nye pri­va­te ar­bejds­plad­ser de næ­ste år, og væk­sten vil kom­me al­le til go­de. Jeg vil be­hand­le fl ygt­nin­ge ri­me­ligt, men vi skal og­så kun­ne føl­ge med, der­for stil­ler vi fl ere krav til ind­van­drer­ne. Jeg vil in­ve­ste­re i vo­res fæl­les­skab, så fl ere over­le­ver kræft , og fl ere kro­nisk sy­ge får et godt liv. De næ­ste fem år bli­ver vi 140.000 fl ere bor­ge­re over 70 år.

DE NÆ­STE 22

Der skal væ­re tryg­hed om de­res vel­færd og de­res om­sorg. Der­for in­gen nul­vækst.

an­den vej. Her skal hver le­dig kro­ne gå til tvivls­om­me skat­te­let­tel­ser, og her er der nul­vækst, så langt øjet ræk­ker. Her vil blokpo­li­tik afl øse det bre­de sam­ar­bej­de – her er Lars Løk­ke stats­mi­ni­ster. Vi skal i fæl­les­skab fi nde de bed­ste løs­nin­ger, så­dan har det væ­ret med mig som stats­mi­ni­ster – og så­dan vil det bli­ve ved med at væ­re. Val­get er klart. Dan­mark er et fan­ta­stisk land, og der er ik­ke plads til eks­pe­ri­men­ter. Vi skal pas­se på det Dan­mark, vi ken­der.

OP­PO­SI­TIO­NEN VIL EN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.