Fle­re på over­før­sel skal i ar­bej­de

BT - - DEBAT - LARS LØK­KE RAS­MUS­SEN

For­mand for Ven­stre

170 mil­li­ar­der kro­ner på at ud­be­ta­le over­førs­ler – det sva­rer til, hvad vi bru­ger på sund­heds­væs­net, dom­sto­le­ne, brand­væ­se­net, po­li­ti og fol­ke­sko­le til­sam­men. Jo fl ere der er en del af fæl­les­ska­bet, des me­re rig­dom ska­ber vi, og de­sto stør­re vel­stand kan vi gi­ve til vo­res børn, vo­res æl­dre, vo­res sy­ge – til hin­an­den. Men det er pen­ge­si­den, for det ko­ster og­så men­ne­ske­ligt at bli­ve eft er­ladt på si­de­linj­en uden at få lov til at væ­re med – uden at få lov til at bi­dra­ge. Det bli­ver den vig­tig­ste op­ga­ve for en ny re­ge­ring

ÅR­LIGT BRU­GER VI

de kom­men­de fi re år: at sik­re at fl ere kom­mer med i fæl­les­ska­bet.

kun om lov­for­slag og pa­ra­graff er – hel­dig­vis. Po­li­tik hand­ler og­så om men­ne­ske­syn, og i Ven­stre tror vi på fri­hed for dem, der kan, og om­sorg for dem, der ik­ke kan. Fri­hed og fæl­les­skab hæn­ger sam­men. Fri­hed og fæl­les­skab er sel­ve fun­da­men­tet for, at vi i frem­ti­den har det tryg­ge sam­fund, vi ken­der i dag. Dan­mark er ik­ke et per­fekt land, men det er trods alt det bed­ste, der fi ndes. Så­dan skal det fort­sat væ­re. Fol­ke­tings­val­get hand­ler om, hvor­dan vi kan gø­re ver­dens bed­ste land end­nu bed­re.

PO­LI­TIK HAND­LER IK­KE

sund­heds­væ­sen i ver­dens­klas­se, den bed­ste bør­ne­pas­ning til vo­res børn og æl­dreple­je i su­per­liga­en. Jeg vil ha­ve et sik­ker­heds­net, der er så fi nma­sket, at det hjæl­per al­le dem, der har brug for det, og jeg vil ha­ve de bed­ste ud­dan­nel­ser i ver­den. Det kræ­ver, vi bli­ver et me­re vel­stå­en­de land. Vel­stan­den ska­bes af dan­ske virk­som­he­der og de dan­ske­re, som hver dag går på ar­bej­de. Der­for skal vi bru­ge al­le kræft er og pen­ge på at in­ve­ste­re i Dan­marks pri­va­te virk­som­he­der og sik­re dem de bed­ste øko­no­mi­ske ram­mer, og der­for må vi let­te skat­ten på de la­ve­ste ar­bejds­ind­kom­ster, så det kan be­ta­le sig at ar­bej­de.

JEG ØN­SKER ET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.