KUN LARS LØK­KE KAN TA­BE VAL­GET FOR BLÅ BLOK ’’

BT - - DEBAT -

Ikan – langt om læn­ge – se en en­de på den per­ma­nen­te til­stand af valg­kamp i Dan­mark. Tors­dag den 18. ju­ni skal om­kring fi re mil­li­o­ner væl­ge­re sæt­te de­res kryds og af­gø­re, hvem der skal re­ge­re i Dan­mark de næ­ste fi re år. Sjæl­dent har en pres­se­kon­fe­ren­ce i Stats­mi­ni­ste­ri­et væ­ret me­re vel­kom­men. Om tre uger kan der en­de­lig kom­me fo­kus på løs­nin­gen af de man­ge ud­for­drin­ger og pro­ble­mer, lan­det står over­for. Re­form af dag­pen­ge­sy­ste­met. Ini­ti­a­ti­ver, der kan styr­ke land- og yder­om­rå­der­ne. Ud­læn­din­gepo­li­tik og in­te­gra­tion samt stør­rel­sen af den off ent­li­ge sek­tor. Det bli­ver val­gets helt sto­re te­ma­er. SI­DEN STATS­MI­NI­STER HEL­LE Thor­ning- Sch­midt holdt sin nytårs­ta­le om ’ det Dan­mark, du ken­der’, har lan­det re­elt væ­ret i valg­kamp. Sto­re kampag­ner har afl øst hin­an­den. Ter­r­or­ansla­get mod Kr­udt­tøn­den og sy­na­go­gen i Kø­ben­havn gav Thor­ning et po­pu­la­ri­tets­mæs­sigt puf i den rig­ti­ge ret­ning. En ten­dens, der blev for­stær­ket yder­li­ge­re om­kring dron­ning Mar­gret­hes fød­sels­dag, 1. maj og 70- året for Dan­marks be­fri­el­se. Men trods go­de opi­ni­ons­tal til Thor­ning per­son­ligt, er det ik­ke lyk­ke­des for en sam­let rød blok at ha­le af­gø­ren­de ind på Ven­stre og co. Og det på trods af, at Lars Løk­ke det se­ne­ste år har væ­ret igen­nem et per­son­ligt dyk af di­men­sio­ner. DER ER - mini­mum - fem grun­de til, at re­ge­rin­gen ik­ke har lukre­ret me­re på Løk­kes ned­t­ur. En grund­skuff el­se hos ker­ne­væl­ger­ne over, at især So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ik­ke for­må­e­de at fø­re ren rød po­li­tik, men måt­te ren­de fra det ene løft e eft er det an­det. I ste­det ko­pi­e­re­de de den for­ri­ge re­ge­rings fl ygt­nin­ge- og øko­no­mi­ske po­li­tik, og det har væ­ret ufor­stå­e­ligt og skuff en­de for man­ge. Re­de­gø­rel­sen om ter­r­or­be­red­ska­bet vi­ste, at der blev be­gå­et gra­ve­ren­de fejl hos bå­de po­li­ti og PET, og stats­mi­ni­ste­ren kom ufor­va­ren­de til at gi­ve for­ker­te op­lys­nin­ger. Det har skabt usik­ker­hed om, hvor godt myn­dig­he­der­ne pas­ser på os - og om der er styr på de po­ten­ti­elt livs­far­li­ge is­la­mi­ster, der bor i Dan­mark. Re­ge­rings­sam­ar­bej­det li­der af, at De Ra­di­ka­le er gå­et i ko­ma og sæt­ter den lil­le frem­gang over styr, som So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne trods alt har hen­tet i fl ere må­lin­ger. DET STO­RE RE­GE­RINGS­PAR­TI har dog og­så selv sør­get for at le­ve­re møgs­a­ger. Fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don er en af de mi­ni­stre, der eft er si­gen­de har ar­gu­men­te­ret in­ter­nt for et valg eft er som­mer­fe­ri­en, for­di det øko­no­mi­ske op­sving så vil­le ha­ve sat sig bed­re fast. Cory­don er selv ble­vet ho­ved­per­son i en sag, der me­di­e­mæs­sigt har over­trum­fet op­svin­get og kan ud­vik­le sig til en rig­tig tr­æls sag i de næ­ste tre uger. Bå­de En­heds­li­sten og Dansk Fol­ke­par­ti vil pro­fi le­re sig på, at Cory­don ik­ke øn­sker at op­ly­se Fol­ke­tin­gets par­ti­er om, hvem der - ud­over rig­mands­ban­ken Gold­man Sa­chs - har budt på Dong. Og hvor me­get. Og sidst, men ik­ke mindst, slås Thor­ning med Al­ter­na­ti­vet, Uff e El­bæks nye par­ti, der li­ge nu lig­ger un­der spær­re­græn­sen i de fl este må­lin­ger. Kom­mer El­bæk ik­ke ind, ry­ger der tu­sind­vis af stem­mer ud af rød blok. Det kan af­gø­re sej­ren. DET ER ET pa­ra­doks, at rød blok ik­ke står stær­ke­re ved ind­gan­gen til de næ­ste tre uger. Især når man ser på, hvor svagt Lars Løk­ke står i po­pu­la­ri­tets­må­lin­ger­ne eft er et væld af bi­lags­sa­ger, be­skyld­nin­ger om druk og det dra­be­li­ge for­mands­op­gør i Ven­stre. Par­ti­et går Olav Skaa­ning Andersen, til­ba­ge i for­hold til val­get, men Løk­ke hol­des op­pe af si­ne ven­ner i Dansk Fol­ke­par­ti og Li­be­ral Al­li­an­ce. DF hol­der et højt, sta­bilt højt ni­veau, selv om - el­ler må­ske net­op der­for - Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl hol­der sig helt i ro og ik­ke la­der sig hid­se op af an­greb fra man­ge si­der om den no­to­risk ik­ke- sam­men­hæn­gen­de øko­no­mi­ske po­li­tik, DF står for. Og så skal Løk­ke pri­se sig lyk­ke­lig for Li­be­ral Al­li­an­ce. Det ul­tra­li­be­ra­le par­ti ser ud til at lukre­re på to vel­gen­nem­før­te stra­te­gi­er og kan en­de med at sid­de med de af­gø­ren­de stem­mer. De in­si­ste­rer dels på at ta­le kon­kret po­li­tik, der ap­pel­le­rer til bor­ger­li­ge, li­be­ra­le væl­ge­re, til er­hvervs­li­vet og i sær­lig grad de un­ge. Og så for­står de at kom­mu­ni­ke­re bud­ska­bet. Det hand­ler ik­ke kun om sto­re an­non­cer i avi­sen. Li­be­ral Al­li­an­ce er skarp og eff ek­tiv på de so­ci­a­le me­di­er. De Kon­ser­va­ti­ve, med Sø­ren Pa­pe i spid­sen, sy­nes at væ­re i dødskamp, så de bli­ver in­gen

hjælp for Løk­ke. DER ER - trods den se­ne­ste Gallup- må­ling - lagt op til bor­ger­lig valgsejr, og det ene­ste, der sy­nes at kun­ne for­hin­dre det, er Lars Løk­kes per­son. Vil hans per­son­li­ge upo­pu­la­ri­tet slå igen­nem, når kryd­set skal sæt­tes? El­ler vil han ro­de sig ud i nye sa­ger, der får fl ere til at fo­re­træk­ke den ab­so­lut me­re drift sik­re Hel­le Thor­ning?

Det spørgs­mål kan af­gø­re val­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.