Mest af­gø­ren­de valg si­den 2001

BT - - DEBAT -

Fol­ke­tings­val­get stil­ler os over for et klart valg mel­lem to ve­je, der ik­ke fø­rer sam­me sted hen. Det er lang tid si­den, for­skel­len mel­lem de po­li­ti­ske al­ter­na­ti­ver har væ­ret stør­re (...) I den blå vi­sion vil Dan­mark ind­le­de en rej­se, der til­nær­mer vo­res sær­li­ge mo­del til det, vi ken­der fra lan­de, hvor det i hø­je­re grad er op til den en­kel­te og i min­dre til sam­fun­det at sik­re den per­son­li­ge vel­færd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.