’’

BT - - NYHEDER - Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S)

Hvem skal væ­re stats­mi­ni­ster i Dan­mark

na­ti­vet kla­rer spær­re­græn­sen.

Thor­nings plan er at sli­de Løk­ke ned i en di­rek­te kon­fron­ta­tion på tv.

Hun har sagt ja til he­le fi­re du­el­ler mel­lem de to. Hver af 60 mi­nut­ters va­rig­hed. An­tal­let er en for­dob­ling si­den val­get i 2011.

Der­u­d­over vil de to mø­de hin­an­den i fi­re par­ti­le­der­run­der på tv og et an­tal gan­ge i ra­dio­en.

Hvor­dan hun har tænkt sig at an­gri­be ham, fik man en fors­mag på i den sid­ste spør­ge­ti­me i Fol­ke­tin­get in­den val­get.

» Hvis Ven­stres for­mand el­lers kan sty­re sit tem­pe­ra­ment..., « sva­re­de hun, da hun hav­de tir­ret ham.

Nok ik­ke for sid­ste gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.