’’

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V)

LØK­KES BAGSMÆK

Hvis Lars Løk­ke Ras­mus­sen vin­der val­get, kom­mer han på sit livs prø­ve som for­hand­ler.

Han kom­mer i krydsild mel­lem et stort og stærkt Dansk Folk­par­ti ( DF), et am­bi­tiøst Li­be­ral Al­li­an­ce ( LA) og et op­mærk­som­heds­sø­gen­de Kon­ser­va­ti­ve ( K).

Ven­stre kræ­ver nul­vækst, hvor DF vil ha­ve en vækst på 0,8 pct. i den of­fent­li­ge sek­tor, mens So-

De me­ner, Løk­ke vil vin­de stort, når han får mu­lig­hed for di­rek­te po­li­tisk de­bat med Thor­ning.

Det­te valg er sid­ste chan­ce for Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Som Thor­ning hand­ler det om po­li­tisk liv, ære og an­se­el­se.

Der skal knok­les for sejr

Ven­stre- fol­ke­ne væn­ne­de sig i 201213 til, at de pr. au­to­ma­tik vil­le vin­de næ­ste valg. Men selv om me­nings- ci­al­de­mo­kra­ter­ne og De Ra­di­ka­le kan nø­jes med 0,6 pct.

LA sat­ser på at få de af­gø­ren­de man­da­ter og vil kræ­ve skat­te­let­tel­ser i top og bund og ned­sæt­tel­se af re­gi­stre­rings­af­gif­ten.

» Spæn­det mel­lem po­li­tik­ken i de to par­ti­er er min­dre end spæn­det mel­lem De Ra­di­ka­le og En­heds­li­sten. Og de har da trods alt få­et det til at fun­ge­re i snart fi­re år, « si­ger LAs po­li­ti­ske ord­fø­rer Si­mon Emil Am­mitzbøll.

DFs for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl si­ger:

» Hvis det skul­le lyk­kes at få et må­lin­ger­ne sta­dig pe­ger på blå sejr, ved de godt, at der skal knok­les for sej­ren, og at Lars Løk­ke har mi­stet me­get tro­vær­dig­hed ef­ter GGGI- sa­gen og tøjsa­gen.

» Vi har ven­tet på det­te valg, som små børn ven­ter på ju­le­af­ten. Det hand­ler om, hvor­dan vi kan gø­re ver­dens bed­ste land end­nu bed­re, « sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen for­an sit kon­tor på Chri­sti­ans­borg, tre kvar­ter ef­ter at val­get blev ud­skre­vet.

» De, der kan, skal ha­ve fri­he­den til at ska­be sig et godt liv og ta­ge an­svar for sig og de­res. De, der ik­ke kan, skal ha­ve støt­te og hjælp af fæl­les­ska­bet. Fri­hed og fæl­les­skab hæn­ger sam­men, « sag­de han.

Halvan­den ti­me se­ne­re lan­ce­re­de Løk­ke valg­kam­pen på Nør­report Sta­tion i Kø­ben­havn, hvor han snak­ke­de med al­min­de­li­ge men­ne­sker.

Stats­mi­ni­ste­ren si­ger, at det og­så hand­ler om, hvem dan­sker­ne vil ha­ve som stats­mi­ni­ster. Løk­ke har et an­det fo­kus:

» Jeg vil ta­le po­li­tik med dan­sker­ne. I sid­ste en­de er vi al­le ve­l­op­ly­ste nok til at vi­de, at det er det, det hand­ler om. Det hand­ler jo ik­ke kun om, hvem der skal væ­re stats­mi­ni­ster i Dan­mark, men og­så hvad man skal væ­re stats­mi­ni­ster for. Og vi har sat en klar ret­ning, hvor vi kan gri­be op­svin­get, så det ik­ke kun er ud­læn­din­ge, der får de job, der ska­bes i Dan­mark, « si­ger Lars Løk­ke til BT.

På Nør­report bli­ver Løk­ke kon­fron­te­ret med, at Thor­ning me­ner, Ven­stres po­li­tik er et ’ eks­pe­ri­ment’.

» Jeg har væ­ret po­li­ti­ker si­den jeg var 16 år, jeg har væ­ret in­den­rigs- og sund­heds­mi­ni­ster, fi­nans­mi­ni­ster og stats­mi­ni­ster. Der er ik­ke no­get eks­pe­ri­ment ved det, « si­ger Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Det hand­ler jo ik­ke kun om hvem, der skal væ­re stats­mi­ni­ster

re­ge­rings­skif­te, så vil vi få mest ind­fly­del­se på det, vi er ue­ni­ge med Ven­stre og blå blok om, ved at kun­ne på­vir­ke tin­ge­ne dag for dag. Vi pe­ger ik­ke på Lars Løk­ke for hans skyld, men for at få mest mu­ligt af vo­res po­li­tik igen­nem, f. eks. retspo­li­tik, ind­van­dring og EU. Jeg tror, at Lars Løk­ke vil væ­re me­re til­bø­je­lig til at gi­ve os ret i, at vi i for­hold til EU skal kig­ge bri­ter­nes vej i for­hold til, at na­tio­nal­sta­ter­ne skal be­va­re me­re selv­stæn­dig­hed i EU. «

Lars Løk­ke Ras­mus­sen, Ven­stres for­mand holdt pres­se­mø­de på Chri­sti­ans­borg ef­ter, at Stats­mi­ni­ste­ren hav­de ud­skre­vet valg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.