Jo­han­ne om....

BT - - NYHEDER -

Om at få tid til kæ­re­ste og barn:

» Det hø­rer til det pri­va­te, men jeg lover at rin­ge, hvis jeg bli­ver gift el­ler bli­ver gravid. «

Skat­te­let­tel­ser:

» Jeg kan ik­ke få ind i mit ho­ved, hvor­for så­dan en som mig skal ha­ve skat­te­let­tel­ser sam­ti­dig med, at vo­res for­æl­dre og bedste­for­æl­dre ik­ke får den støt­te og om­sorg, de har be­hov for. «

Dag­pen­ge­løs­ning:

» Jeg be­gri­ber ik­ke, at man kan fi nde fi re mia. til sel­skabs­skat­te­let­tel­ser og nul kro­ner til at lø­se dag­pen­ge­pro­ble­met. «

Om at skul­le kæm­pe mod Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) og Pia Ol­sen Dyhr ( SF) i Kø­ben­havn:

» Det er op­lagt for mig at stil­le op i Kø­ben­havn, for­di jeg bor her. Så­dan er valg­kamp. «

Om at kom­me gen­nem valg­kam­pen:

» Jeg drik­ker rig­tig man­ge Co­la Zero, og så fi nder man et skjult ener­gi­la­ger, man ik­ke tro­e­de, man hav­de.

Om at ta­ge re­ge­rings­ansvar:

» Vi er pa­ra­te til re­ge­rings­ansvar den dag, vi får mest ud af det. Så­dan er det ik­ke i dag. «

Om SFs al­li­an­ce med DF:

» Man skal pas­se på med at ha­ve alt for stor til­lid til Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl. Han stem­te for skat­te­let­tel­ser i ti år, fi k ide­en til at hal­ve­re dag­pen­ge­pe­ri­o­den og solg­te eft er­løn­nen for et par græn­se­bom­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.