’’

BT - - NYHEDER - Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen, En­heds­li­stens for­mand

og vig­tig for par­ti­et’. Hen­ning Hyl­le­sted ( EL) kom lidt se­ne­re fra Es­b­jerg og måt­te stil­le sig i kø uden for hen­des dør for at gi­ve en krammer.

To ho­ved­op­ga­ver

Hvad bli­ver det vig­tig­ste i valg­kam­pen, Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen?

» Li­ge nu står vi med to ho­ved­op­ga­ver: Den ene er at pas­se på vo­res fæl­les­skab. Den an­den er at sør­ge for, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen ik­ke bli­ver stats­mi­ni­ster. For­di den mand vil bru­ge hver ene­ste le­di­ge kro­ne, han kan fi nde, til skat­te­ra­bat­ter til er­hvervs­li­vet og skat­te­let­tel­ser til top­pen af sam­fun­det. Det kom­mer til at gå ud over vo­res børn, vo­res æl­dre og vo­res al­le sam­mens sik­ker­heds­net, hvis vi mi­ster vo­res job. Jeg sy­nes, at Hel­le Thor­ning har gjort al­le mu­li­ge ting galt, men Lars Løk­ke vil kun ha­ve end­nu me­re af det, hun har gjort galt. «

Man­ge dag­pen­ge­mod­ta­ge­re og kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re er el­lers gå­et til Dansk Fol­ke­par­ti, der pe­ger på Lars Løk­ke Ras­mus­sen som stats­mi­ni­ster?

» Ja, jeg sy­nes, at Thu­le­sen Da­hl skyl­der dem svar. Lars Løk­ke vil ha­ve nul­vækst og går rundt og spe­ku­le­rer på nye me­to­der, hvor han kan ge­ne­re de ar­bejds­lø­se. Jeg hå­ber, at Thu­le­sen Da­hl vil hol­de fast i at lø­se dag­pen­ge­pro­ble­met eft er val­get. Men man kan ik­ke vi­de det, for han har skift et hold­ning så man­ge gan­ge på det spørgs­mål, « si­ger Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen , der fi k 47.000 per­son­li­ge stem­mer ved val­get i 2011.

Jeg er slet ik­ke fær­dig med at kæm­pe he­r­in­de på Chri­sti­ans­borg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.