Den lil­le for­skel

Se her, hvor Hel­le Thor­ning- Sch­midt og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ad­skil­ler sig fra Lars Løk­ke Ras­mus­sens Ven­stre

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk Fo­to: Thomas Lek­feldt

FAR­VE­SKA­LA

I går var bå­de Hel­le Thor­ningS­ch­midt ( S) og Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) på ga­den for at mø­de væl­ger­ne ved tra­fik­knu­de­punk­tet Nør­report i hjer­tet af Kø­ben­havn.

Den 18. ju­ni be­stem­mer væl­ger­ne, hvem af de to der skal le­de lan­det i de kom­men­de fi­re år.

Får Hel­le Thor­ning- Sch­midt lov at fort­sæt­te som stats­mi­ni­ster med støt­te fra Ra­di­ka­le Ven­stre, SF og En­heds­li­sten, el­ler bli­ver det Lars Løk­ke Ras­mus­sens ( V) blå blok, der skal svin­ge takt­stok­ken.

Man­ge væl­ge­re har svært ved at gen­nem­skue for­skel­len på de to valg­mu­lig­he­der. Men den er be­stemt til ste­de, for­kla­rer BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup.

» For­skel­le­ne ser små ud, men de er der. Der er al­tid me­get stor for­skel på, hvem der frem­sæt­ter et for­slag. F. eks. vil de beg­ge styr­ke kræft­be­hand­lin­gen, men det er vidt for­skel­li­ge red­ska­ber, de træk­ker op af værk­tøjskas­sen for at gø­re det, « si­ger Søs Ma­rie Serup.

Der­for be­skri­ver BT her på si­den de vig­tig­ste for­skel­le mel­lem den blå og rø­de valg­pak­ke, som væl­ger­ne skal ta­ge stil­ling til om lidt over tre uger.

Hi­sto­risk ar­ve­gods

Der er langt fra for­ti­dens bon­de- og ar­bej­der­par­ti­er, men det hi­sto­ri­ske ar­ve­gods er al­li­ge­vel syn­ligt i valg­kam­pen an­no 2015.

» Ud­gangs­punk­tet om nul­vækst er en af de op­rin­de­li­ge 10 li­be­ra­le te­ser,

TORS­DAG 28. MAJ 2015 som blev ban­ket hårdt ned un­der Anders Fogh Ras­mus­sens le­derskab. Nu er det en del af Ven­stres of­fi­ci­el­le po­li­tik, så der er no­get til de li­be­ra­le kræf­ter. De er til gen­gæld træt­te af, at Lars Løk­ke vil gi­ve skat­te­let­tel­ser til de mind­ste ind­kom­ster, « på­pe­ger Søs Ma­rie Serup.

» Det mest rø­de ele­ment i So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes po­li­tik er, at den of­fent­li­ge sek­tor skal vok­se. Der er klas­sisk so­ci­al­de­mo­kra­tisk om­for­de­ling og so­li­da­ri­tet i det. Det har bag­grund i, at man vil løf­te de sva­ge­ste i sam­fun­det og styr­ke dem, der ik­ke kan selv, « for­kla­rer BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor.

Bå­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes Hel­le Thor­ning- Sch­midt og Ven­stres Lars Løk­ke Ras­mus­sen var po­pu­læ­re hos væl­ger­ne på Nør­report Sta­tion i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.