Ud­læn­din­ge

BT - - NYHEDER -

Ven­stre

vil mo­der­ni­se­re ud­læn­din­gepo­li­tik­ken. Blandt an­det ved at rul­le nog­le af re­ge­rin­gens æn­drin­ger, som man kal­der for lem­pel­ser, til­ba­ge. Det be­ty­der, at ind­van­dre­re ik­ke læn­ge­re kan få kon­tant­hjælp, men i ste­det en ny og la­ve­re ’ in­te­gra­tionsy­del­se’, der no­gen­lun­de sva­rer til, hvad man får i SU som ude­bo­en­de for­sør­ger. Uden for lan­dets græn­ser skal ud­vik­lings­bi­stan­den skæ­res ned til 0,7 pro­cent af BNI, hvil­ket sva­rer til FNs mål­sæt­ning.

stram­me­de asyl­reg­ler­ne i ok­to­ber og slår på, at det har vir­ket. Frem­over får kun per­so­ner, der er per­son­ligt for­fulg­te, asyl i Dan­mark. I for­hold til ulan­de­ne vil Hel­le Thor­ningS­ch­midt øge ud­vik­lings­bi­stan­den grad­vist, så den nær­mer sig én pro­cent af BNI. I dag er den på 0,87 pct. Fo­to: Linda Ka­strup

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.