Vel­færd

BT - - NYHEDER -

Ven­stre

Kort for­talt går til valg på et ud­gifts­stop i den of­fent­li­ge sek­tor - en po­li­tik, der og­så bli­ver kaldt for nul­vækst, selv om Ven­stre fo­re­træk­ker or­det ud­gifts­stop. Par­ti­et vil ik­ke bru­ge en ene­ste ek­stra kro­ne af sta­tens bud­get end dem, der bli­ver brugt i for­vej­en. I ste­det tror man på, at vel­fær­den blom­strer, hvis fle­re kom­mer i ar­bej­de og be­gyn­der at be­ta­le skat. Der­for vil Ven­stre hel­le­re bru­ge pen­ge­ne på at sæn­ke skat­ten.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne

der­i­mod tror på, at en år­lig vækst i den of­fent­li­ge sek­tor på 0,6 pro­cent er vej­en frem. Kon­kret be­ty­der det, at man frem til 2020 i alt vil øge den of­fent­li­ge sek­tor med 39 mia. kr. ek­stra. Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.