TRE UGERS SLUT­SPURT 18. JU­NI

BT - - NYHEDER -

KOM­MEN­TAR

Valg­kam­pen er ik­ke li­ge skudt i gang. Den blev ind­ledt med en vel­til­ret­telagt op­takt til val­get, som So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har fol­det ud fra stats­mi­ni­ste­rens nytårs­ta­le og frem til, at man søn­dag kun­ne afb læ­se kri­sen og man­dag kun­ne teg­ne en klar for­skel på re­ge­rin­gens pla­ner for den off ent­li­ge sek­tor og Ven­stres ud­gangs­punkt om nul­vækst. Det er ’ en lang slut­spurt’, par­ti­er­ne nu be­gi­ver sig ud på. VALG ER AL­TID hi­sto­ri­ske. Den­ne gang bl. a. for­di kun tre par­ti­er ræk­ker hån­den op ved ind­gan­gen til valg­kam­pen og er­klæ­rer sig pa­ra­te til at på­ta­ge sig re­ge­rings­ansva­ret, nem­lig So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, De Ra­di­ka­le og Ven­stre. De gam­le an­svar­s­par­ti­er er ble­vet tryk­ket grun­digt af nye par­ti­er og ik­ke mindst af Dansk Fol­ke­par­ti. Hvis Dansk Fol­ke­par­ti bli­ver størst el­ler næst­størst, vil det væ­re hi­sto­risk. End­nu me­re hi­sto­risk vil det væ­re, hvis DF en­der med at gå i re­ge­ring ef­ter et valg. VALG ER OG­SÅ al­tid skæb­nesvan­gre. For Lars Løk­ke Ras­mus­sen er val­get mu­lig­he­den for fuld­kom­men at om­skri­ve sit po­li­ti­ske eft er­mæ­le til en suc­ces- hi­sto­rie. Lyk­kes det ik­ke, er det et far­vel til for­mand­spo­sten i Ven­stre, som så vil bli­ve ka­stet ud i et for­mands­op­gør, der får sid­ste som­mers op­gør til at lig­ne en fre­de­lig klas­sens ti­me. Det iro­ni­ske er, at det sik­kert ik­ke vil fø­re til en ny po­li­tisk kurs - det vil ale­ne bli­ve et per­so­nop­gør.

For Hel­le Thor­ningS­ch­midt, der eft er­hån­den har over ti år som S- for­mand i bæl­tet, er val­get og­så skæb­nesvan­gert. Hvis Dan­marks før­ste kvin­de­li­ge stats­mi­ni­ster ta­ber før­ste for­søg på gen­valg, der oven i kø­bet lø­ber hen over fejrin­gen af 100- året for kvin­ders stem­me­ret den 5. ju­ni, så ry­ger det di­rek­te i hi­sto­ri­ebø­ger­ne. Og Thor­nings tid som for­mand vil sand­syn­lig­vis væ­re slut. Hun vil ik­ke bli­ve ja­get af po­sten, men det er svært at fo­re­stil­le sig, hvor­for hun skul­le bli­ve. Nye, stær­ke S- kræft er står klar i kulis­sen til at teg­ne et nyt po­li­tisk pro­jekt. VALG ER BRUTA­LE. De Kon­ser­va­ti­ve og De Ra­di­ka­le skal kæm­pe for ba­re at hol­de skin­det på næ­sen. Al­ter­na­ti­vet skal kæm­pe for at kun­ne træk­ke vej­ret gen­nem et su­ge­rør over van­d­over­fl aden, mens de står på tæ­er. De skal ba­re li­ge kom­me over den gyld­ne græn­se, men det er en enorm op­ga­ve for et re­la­tivt nystar­tet par­ti. Na­tio­nal­par­ti­et nå­e­de ik­ke at bli­ve klar til val­get. Ti­den løb ud, før par­ti­et fi k god­kendt nok væl­ge­rer­klæ­rin­ger. VALG ER OP­TI­MIS­ME. En­heds­li­sten undslap Jo­han­ne­de­ad­li­nen. Par­tiets stem­me­slu­ger ( nr. 2 på li­sten over fl est per­son­li­ge stem­mer ved sid­ste valg, kun over­gå­et af Løk­ke) får lov at stil­le op igen. SF har gen­fun­det me­lo­di­en med Pia Ol­sen Dyhr i spid­sen, eft er at ha­ve væ­ret ude af takt med sig selv i fa­re­tru­en­de grad, da de var en del af re­ge­rin­gen. Li­be­ral Al­li­an­ce kni­ber sig lyk­ke­ligt i ar­men ved ud­sig­ten til, at der kan bli­ve et fl er­tal med Ven­stre, Dansk Fol­ke­par­ti og med LA som tun­gen på vægtskå­len. VALG FOR­PLIG­TER. DANSK Fol­ke­par­ti vil væ­re dem, al­le hol­der øje med. Præ­cis som un­der se­ne­ste EU- valg vil DF bli­ve for­søgt ri­stet på al­les pan­der - og­så me­di­er­nes. Når hen­ved hver fem­te dan­sker over­ve­jer at sæt­te sit kryds ved par­ti­et, så for­plig­ter det på en an­den må­de, end når man er et min­dre par­ti. Det er må­ske ik­ke ret­fær­digt, men så­dan er det.

In­tet er af­gjort end­nu. Nok pe­ger al­le må­lin­ger sta­dig på en sejr blå blok, men den ser ik­ke læn­ge­re så sik­ker ud, som den tid­li­ge­re har gjort. Li­ge nu ser det ud som om, Uff e El­bæk af­gør Thor­nings skæb­ne og Thu­le­sen Da­hl af­gør Løk­kes, men valg­kam­pe er mest af alt ufor­ud­si­ge­li­ge.

God valg­kamp.

til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.