Fi­re an­holdt for drab

En 40- årig mand blev tæ­vet til dø­de

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk

MASSESLAGSMÅL

Østjyl­lands Po­li­ti har an­holdt fi­re mænd i for­bin­del­se med dra­bet på en 40årig mand, der nat­ten til i går blev tæ­vet til dø­de i en min­dre by nær Hads­und.

To mænd på hen­holds­vis 24 og 25 år blev i går frem­stil­let i grund­lovs­for­hør sig­tet for drab og drabs­for­søg.

To an­dre mænd på 19 og 24 år blev og­så an­holdt i sa­gen, og er fort­sat sig­te­de i sa­gen.

Kort ef­ter mid­nat nat­ten til i går modt­og Østjyl­lands Po­li­ti en anmeldelse fra en bor­ger, som op­ly­ste, at der var ud­brudt slags­mål på ga­den i lands­by­en Ud­by­ne­der lidt uden for Havn­dal ved Hads­und. Da pa­trulj­en an­kom til ste­det, fandt be­tjen­te­ne to liv­lø­se mænd, som lå på ga­den.

Én død og én al­vor­ligt sår­et

Det blev hur­tigt kon­sta­te­ret, at den ene af mæn­de­ne var af­gå­et ved dø­den, og be­tjen­te­ne yde­de der­for første­hjælp til den an­den mand, som blev bragt til be­hand­ling på trau- me­cen­te­ret. Sidst­nævn­te er kom­met al­vor­ligt til ska­de, men er uden for livs­fa­re.

De an­hold­te er i al­de­ren 19 til 25 år. Iføl­ge Østjyl­lands Po­li­ti er der ta­le om et­nisk dan­ske mænd, og der er umid­del­bart in­tet i ef­ter­forsk­nin­gen, der ty­der på, at de har re­la­tio­ner til ban­de­mil­jø­et.

Mo­ti­vet til slags­må­let og dra­bet er end­nu ukendt, og po­li­ti­et kan der­for ik­ke op­ly­se yder­li­ge­re på nu­væ­ren­de tids­punkt.

På­kørt in­den vold

Po­li­tiets fo­re­lø­bi­ge ef­ter­forsk­ning vi­ser, at de to of­re ef­ter alt at døm­me er ble­vet på­kørt med en mo­to­cross mo­tor­cy­kel, hvor­ef­ter ger­nings­mæn­de­ne til­del­te dem ad­skil­li­ge spark og slag.

Den dræb­te er iføl­ge po­li­ti­et iden­tisk med en 40- årig mand fra lo­ka­l­om­rå­det, mens den til­ska­de­kom­ne er en 44- årig mand, der li­ge­le­des er fra lo­ka­l­om­rå­det.

Al­le på­rø­ren­de er ble­vet un­der­ret­tet.

Po­li­tiets kri­mi­nal­tek­ni­ke­re har da­gen igen­nem ar­bej­det i om­rå­det om­kring ger­nings­ste­det, hvor der er ble­vet sik­ret tek­ni­ske spor til brug for ef­ter­forsk­nin­gen.

En mand er død og en an­den hårdt sår­et, men uden for livs­fa­re, ef­ter et masseslagsmål i den lil­le lands­by Ud­by­ne­der nær Hads­und. Fo­to: Ras­mus Skaft­ved

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.