Chip gi­ver dig pen­ge i hån­den

BT - - NYHEDER - Mi­mi Munch- Jensen mi­mu@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

FREM­TID

En lil­le chip ind­sat mel­lem tom­mel- og pe­ge­fin­ger, og så kan du ba­re vin­ke med hån­den, hver gang du skal be­ta­le. Ly­der det lidt for fu­turi­stisk? For 25 pro­cent af au­stra­li­er­ne ly­der det som en rig­tig god idé. Det vi­ser en ny un­der­sø­gel­se, som Uni­ver­si­ty of Te­ch­no­lo­gy i Syd­ney og kre­dit­kort­fir­ma­et Visa har la­vet.

» Au­stra­li­er­ne har før væ­ret blandt de før­ste i ver­den til at im­ple­men­te­re ny tek­no­lo­gi. Så for os er det vig­tigt, at vi hø­rer fra den næ­ste ge­ne­ra­tion, hvor­dan nye be­ta­lings­for­mer kan se ud, « ud­ta­ler Ge­or­ge Law­son, chef for Emer­ging Pro- ducts and In­nova­tion for Visa i New Ze­aland og Au­stra­li­en.

Den lil­le chip er ud­sty­ret med en an­ten­ne og et iden­ti­fi­ka­tions­num­mer. Når den er sat på plads i hån­den, vil iden­ti­fi­ka­tions­num­me­ret kun­ne læ­ses af en scan­ner.

Nye be­ta­lings­for­mer

Og det er ik­ke kun be­ta­lings­me­to­der, der kan ind­sæt­tes un­der hu­den, som in­ter­es­se­rer au­stra­li­er­ne. På det sto­re kon­ti­nent, hvor be­ta­ling med mo­bil­te­le­fon først nu er ved at ta­ge fart, er man­ge au­stra­li­e­re me­get in­ter­es­se­ret i de nye, let­te­re be- ta­lings­for­mer. 29 pro­cent af au­stra­li­er­ne vil ger­ne be­ta­le med en så­kaldt ’ smart ring’, 26 pro­cent med smart­bril­ler el­ler via de­res bil, som så kob­les op på et sy­stem, man kan be­ta­le med.

De au­stral­ske for­bru­ge­re kan glæ­de sig over, at tek­no­lo­gi­en til at be­ta­le med et vink med hån­den al­le­re­de fin­des. For over 10 år si­den ud­vik­le­de det ame­ri­kan­ske fir­ma Ve­riChip en be­ta­lings­chip, der var klar til at bli­ve indo­pe­re­ret i hån­den. Desvær­re har forsk­ning si­den kun­net fin­de en sam­men­hæng mel­lem den lil­le chip og kræft, skri­ver den au­stral­ske tv- sta­tion 9 News.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.