Sandberg: Jeg har kræft

Tid­li­ge­re HA- ro­ck­er Bri­an Sandberg skal ope­re­res

BT - - NYHEDER - Berit Hartung beh@ bt. dk Fo­to: Tei­tur Jo­nas­son

SYG­DOM

Bri­an Sandberg er ble­vet syg. Han skri­ver selv på sin pro­fil på Fa­ce­book, at han har få­et kon­sta­te­ret kræft og skal ope­re­res.

’ KE­DE­LIG MEDDELSE FRA MIG,’ skri­ver han med ver­sa­ler og fort­sæt­ter:

’ Jeg har desvær­re få­et kon­sta­te­ret kræft og skal gen­nem­gå en ope­ra­tion i næ­ste uge.’

Eks- ro­ck­e­ren brød for få år si­den med ’ brød­re­ne’ i Hells An­gels og meld­te sig i ste­det ind hos ri­va­ler­ne i Bandidos, men for få må­ne­der si­den blev han smidt ud af klub­ben. Sandberg hav­de nem­lig sendt sjo­f­le sms’er til et an­det ban­de­med­lems eks- ko­ne.

Si­den har han væ­ret i så­kaldt ’ bad stan­ding’.

Sandberg kal­der dog selv syg­dom­men for sit ’ livs hår­de­ste kamp’.

» Det­te bli­ver mit livs hår­de­ste kamp, og jeg har gen- nem de sid­ste da­ge væ­ret tæt op ad min stær­ke fa­mi­lie og mi­ne me­get tæt­te ven­ner. En me­get spe­ci­el kvin­de har væ­ret en sand hel­gen og sendt mig til læ­gen i god tid, « skri­ver han.

Han vil nu kon­cen­tre­re sig om at bli­ve rask og træk­ker der­for - ef­ter eget ud­sagn - stik­ket for en tid.

» Der­for vil jeg ik­ke væ­re så ak­tiv her på Fa­ce­book, ind­til det­te er ov­re, og jeg har in­gen kom­men­tar til no­get pt. Tu­sin­de tak til al­le. «

Eks- ro­ck­e­ren Bri­an Sandberg har få­et kræft, skri­ver han selv på Fa­ce­book.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.