STOP­PER MENS

’ Det fø­les uma­n­er­lig læk­kert, at jeg selv kan be­stem­me over min tid,’ si­ger ra­di­o­leg­en­den Mo­ni­ca KrogMey­er, der selv har sagt op på P4

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

GYL­DEN RADIOSTEMME

Si­den ja­nu­ar har ra­diovær­ten Mo­ni­ca Krog- Mey­er gå­et ale­ne med sin per­son­li­ge hem­me­lig­hed.

» Jeg tal­te med min chef al­le­re­de i ja­nu­ar om, hvor­dan og hvor­når, så det fø­les rig­tig godt at kun­ne si­ge det nu. At jeg stop­per og tak­ker af, mens le­gen er god, « si­ger ra­di­o­leg­en­den til BT

et er få ti­mer si­den, hun selv lag­de nyhe­den op på sin Fa­ce­book­pro­fil.

Nu er det et of­fi­ci­elt fak­tum, og der spo­res en be­fri­en­de let­tel­se i den vel­kend­te radiostemme:

» Jeg har det rig­tig godt med, at jeg stop­per, men det vil og­så bli­ve et savn, for jeg har al­drig tænkt: ’ Åh, nu skal jeg på ar­bej­de’. Men det bli­ver uma­n­er­lig læk­kert, at jeg selv kan be­stem­me over min egen tid. Det har jeg ik­ke prø­vet før. «

Og det fø­les ik­ke som en af­grund af fri­hed?

» Ja, det kan ly­de lidt tru­en­de, men jeg ser det som et bad af fri­hed, « smi­ler Mo­ni­ca Krog- Mey­er. man over­le­ver så man­ge år i DR. Det kræ­ver et vist over­skud, « gri­ner Mo­ni­ca, der ser sin lan­ge er­fa­ring på ra­dio­en og sin for­nem­mel­se for lyt­ter­ne som en af hem­me­lig­he­der­ne ved den lang­tids­hold­ba­re suc­ces, hun har nydt som stu­di­e­vært.

Sam­me lyt­te­re

I 1997 for­lod hun DRs P3 for at la­ve Ra­dio 2 samt an­dre kom­merci­el­le ra­diopro­jek­ter, men hun vend­te til­ba­ge til DR fem år se­ne­re - nu på P4:

» Det, jeg vil se til­ba­ge på med størst glæ­de, er nok al­le de gan­ge, jeg er ble­vet spurgt, om jeg vil væ­re med til at la­ve et nyt pro­gram. Det er jeg pa­ve­stolt over. At jeg har få­et lov til at væ­re med til så mar­kan­te ting, som Ra­dio Ri­ta, til Strax, og med til at la­ve fed som­mer­fe­rie- ra­dio på Kø­ben­havns Ra­dio ( Som­mer­ser­vi­ce. Red), og at jeg kan slut­te af med at la­ve ra­dio lør­dag for­mid­dag med ’ Så har vi bal­la­den’ og se­ne­re ’ Mig og Mo­ni­ca’, der er ble­vet en me­gasuc­ces sam­men med Den­nis ( Jo­han­ne­son).

» Det er egent­lig ret sjovt, for folk syn­tes, det var så synd for os, at vi skul­le la­ve et pro­gram, der skul­le lig­ge over­for ’ Mads og Mo­nopo­let’ på P3. Men vi har så­dan set kla­ret op­ga­ven væl­dig godt, og er ik­ke spor ke­de af det, for i dag har vi et par hund­re­de tu­sin­de fle­re lyt­te­re end ’ Mads og Mo­nopo­let’ hver ene­ste lør­dag. Så jeg skul­le hil­se at si­ge, at det går rig­tig godt. «

Bed­re de­mo­kra­ter

» Jeg er ik­ke træt af at la­ve ra­dio, jeg er ik­ke util­freds, og jeg sy­nes sta­dig, det er sinds­sygt spæn­den­de. Jeg har al­tid haft den flam­me, at nu skal I ba­re hø­re. Hvis jeg skal væ­re lidt højtra­ven­de, ple­jer jeg at si­ge, at mit vir­ke hand­ler om at gø­re folk til bed­re de­mo­kra­ter, « si­ger Mo­ni­ca Krog- Mey­er, der vil hol­de op, mens le­gen sta­dig er god, og flam­men sta­dig tændt:

» Tan­ken om, at der kom­mer en chef og prik­ker mig på skul­de­ren og si­ger, at vi li­ge skal ha­ve en snak, for­di det ik­ke rig­tigt kø­rer for mig. Og si­ger, at de har tænkt sig at ta­ge mig af æte­ren. Det vil­le jeg ha­ve det skidt med. Det skal ik­ke ske. «

» Og så har min fa­mi­lie gen­nem åre­ne kig­get langt ef­ter hen­de dér, der al­tid skul­le på ar­bej­de på mær­ke­li­ge tids­punk­ter, Og jeg har en dat­ter, der har gjort mig til mor­mor to gan­ge, så der skal væ­re me­get me­re mor­mor- tid frem­over, nu jeg selv kan be­stem­me over min tid. «

» Selv­om jeg har me­get svært ved at for­stå, at jeg bli­ver 65 til som­mer, så kan jeg godt mær­ke, at jeg bru­ger me­re ener­gi på at le­ve op til mi­ne eg­ne hø­je krav, og så er det nok, at man skal si­ge til sig selv, at man trods alt ik­ke er 27 år me­re. « Hvor gam­mel er du in­de­ni? » 37, på en god dag. «

Mo­ni­ca Krog- Mey­er sen­der ’ Mig og Mo­ni­ca’ sid­ste gang på P4 d. 27. ju­ni sam­men med Den­nis Jo­han­ne­son. Hun hol­der dog ik­ke helt op. På DAB- ka­na­len P5 vil hun fort­sæt­te med at la­ve ’ Mo­ni­cas mø­de­sted’ ef­ter som­mer­fe­ri­en.

TORS­DAG 28. MAJ 2015

D

.

Mo­ni­ca Krog- Mey­er ser frem til me­re mor­mor- tid i ha­ven, når hun stop­per på P4 27. ju­ni.

Fo­to: Kri­stof­fer Juel Poul­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.