’’ Jeg har det rig­tig godt med, at jeg stop­per, men det vil og­så bli­ve et savn, for jeg har al­drig tænkt: ’ Åh, nu skal jeg på ar­bej­de’

BT - - NYHEDER - Mo­ni­ca Krogh Mey­er

» Det fuld­stæn­dig gud­dom­me­li­ge var, at P3- lyt­ter­ne nu og­så lyt­te­de til P4, og vi hav­de så lang en hi­sto­rie sam­men. Når jeg si­ger no­get på P4, så ved jeg, hvad de sy­nes, og hvad de tæn­ker, og hvad de har op­le­vet. Og de kan hø­re på mig, at jeg har op­le­vet det sam­me. Og hvis ik­ke jeg kend­te dem godt nok, så gjor­de jeg det, da mail og sms kom ind i bil­le­det. Jeg skul­le hil­se at si­ge, at det er kon­tant af­reg­ning ved kas­se 1. La­ver du en fejl, så får du det at vi­de. Og det har jeg det rig­tig fint med, « si­ger Mo­ni­ca Krog- Mey­er, der er glad for den må­de, DR le­des på i dag. I mod­sæt­ning til før i ti­den:

Gad ik­ke hø­re me­re brok

» Da Chri­sti­an Nis­sen kom til, var der ik­ke in­vi­te­ret til dis­kus­sion, og det er til at græ­de snot over, at han ik­ke var bed­re til at for­mid­le, hvad det var for et pro­jekt, han hav­de gang i, så han fik os med på vog­nen. I ste­det blev det et dik­tat og tvang. Og de gad ik­ke hø­re no­get brok. Det var me­get ube­ha­ge­ligt. Og der var og­så en pe­ri­o­de, hvor reg­ned­ren­ge­ne med ex­cell- ar­ke­ne hav­de det sto­re ord at skul­le ha­ve sagt, men det har hel­dig­vis æn­dret sig. «

» Jeg sy­nes, det bli­ver for­mid­let bed­re, når der er kri­se, el­ler de sy­nes, no­get er skidt. Og jeg kan godt li­de, at man la­ver ka­na­ler til for­skel­li­ge grup­per. Og så er che­fer­ne langt me­re pro­fes­sio­nel­le og ve­lud­dan­ne­de end før i ti­den. Før var de of­te nog­le ori­gi­na­ler med me­get sto­re ego­er. Det skal de la­de de an­sat­te væ­re, « ler Mo­ni­ca.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.