’’ Det jeg vil se til­ba­ge på med størst glæ­de, er nok al­le de gan­ge, jeg er ble­vet spurgt, om jeg vil væ­re med til at la­ve et nyt pro­gram. Det er jeg pa­ve­stolt over

BT - - NYHEDER - Mo­ni­ca Krog- Mey­er

I fle­re år har hun sid­det ved mi­kro­fo­nen i de mest af­lyt­te­de pro­gram­mer på Dan­marks Ra­dio. ’ Så har vi bal­la­den’ og ’ Mig og Mo­ni­ca’. Og smilet i stem­men ly­ver ik­ke. Hjem­me i Char­lot­ten­lund bli­ver hun kaldt ’ Pip- spej­der- evig­g­lad’ af hus­bon­den Jens:

Ufor­be­der­lig op­ti­mist

» Det skyl­des, at jeg er en ufor­be­der­lig op­ti­mist. Når det reg­ner, så er jeg ty­pen, der si­ger, at så er det da godt, vi ik­ke står ude i den. Jeg tror al­tid på, at man nok skal fin­de en løs­ning, el­ler at vi nok skal fin­de ud af no­get, der er sjove­re. Hun hol­der en lil­le pau­se: » El­lers så tror jeg hel­ler ik­ke, at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.