’ Min vær­ste tid i Dan­marks Ra­dio’

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

DIK­TAT OG TVANG

Suc­ce­ser har der væ­ret man­ge af for Mo­ni­ca Krog- Mey­er. ’ Ra­dio Ri­ta’, ’ Strax’, ’ Mig og Mo­ni­ca’ og ’ Så har vi bal­la­den’.

Når man spør­ger ra­di­o­leg­en­den, om den vær­ste pe­ri­o­de i DR, er hun ik­ke i tvivl:

» Års­skif­tet 96- 97 så det sor­test ud. Det var, da Chri­sti­an Nis­sen kom til som ge­ne­ral­di­rek­tør. Han tryk­ke­de nedad for at få det he­le til at fun­ge­re, og dem, han tryk­ke­de på, tryk­ke­de vi­de­re, og ne­derst i bun­den stod så­dan nog­le som mig og føl­te os godt flad­mast. «

» Før den tid var det så­dan, at man kun­ne slå i bor­det. Man fandt sig ik­ke i hvad som helst, og der blev lyt­tet til me­d­ar­bej­der­ne. Alt det stop­pe­de, da Nis­sen kom til. Der var ik­ke in­vi­te­ret til dis­kus­sion, og det er til at græ­de snot over, at han ik­ke var bed­re til at for­mid­le, hvad det var for et pro­jekt, han hav­de gang i, så han fik os med på vog­nen. «

Kæft, trit og ret­ning

» I ste­det blev det et dik­tat og tvang. Det blev kæft, trit og ret­ning. Man skul­le ret­te ind ef­ter de pla­ner, der blev lagt frem, og man tå­l­te ik­ke no­gen for­mer for brok, og det var me­get ube­ha­ge­ligt. «

Men­ta­li­tets­æn­dring

» Man­ge af dem, der si­den blev fy­ret, var dem, der ik­ke op­da­ge­de, at tin­ge­ne hav­de æn­dret sig, og som blev ved med at væ­re brok­ke­rø­ve. Det var en me­get klar men­ta­li­tets­æn­dring. Og jeg hav­de og­så mi­ne pro­ble­mer med de ting. Og det var én af grun­de­ne til at jeg for­lod etablis­se­men­tet i 1997 og kom til Ra­dio 2. «

» På det tids­punkt skul­le DR la­ve ny mor­gen­fla­de, og de vil­le ha­ve ’ rig­ti­ge’ jour­na­li­ster på om mor­ge­nen, for­di de vil­le kon­kur­re­re med TV2s Mor­gen- tv. Fuld­stæn­dig sinds­sygt. Men Lars Da­neskov og Anet­te Kok­holm kom på som mor­gen­vær­ter, og der var ik­ke man­ge spæn­den­de op­ga­ver til mig på det tids­punkt. Jeg blev van­vit­tig af at la­ve småop­ga­ver som kon­cert­ka­len­de­ren, og da jeg tog det op med che­fen, blev det ta­get me­get il­de op, og jeg fik nog­le ube­ha­ge­li­ge be­mærk­nin­ger om, at jeg ba­re skul­le klap­pe gæl­ler­ne i. «

» Men det var nok og­så me­get godt, for som Lars Klin­gert sag­de, så skal man og­så ud i ’ akva­rel­len’, alt­så uden­for DR. På et tids­punkt skal man ud i en an­den vir­ke­lig­hed, for man skal ik­ke væ­re i DR he­le sit liv. « MO­NI­CA KROG- MEY­ER

13. au­gust 1950 i Kø­ben­havn. Sam­men med fo­to­graf Jens Ul­rich i vil­la­lej­lig­hed i Char­lot­ten­lund.

Har to døtre på hen­holds­vis 31 og 37 fra an­det æg­te­skab, samt to bør­ne­børn.

Som stu­den­ter­hjælp i DR i 1974 og blev hy­ret som spe­a­ker af Jør­gen de My­li­us i 1976.

væ­ret vært el­ler med­vært på en ræk­ke P3- pro­gram­mer som ’ Fre­dag­så­bent’, ’ Na­tra­dio’, ’ 2 mel­lem 4 og 6’, ’ Ra­dio Ri­ta’, ’ Go’Dan­mark’, ’ Som­mer­ser­vi­ce’ og ’ Strax’.

På kom­merci­el­le ra­dio­sta­tio­ner som Ra­dio 2 og Ra­dio Guld FM samt præ­sen­ta­tions­vært på DR2 i 1997- 2002.

Født: Bor:

Børn:

Be­gynd­te:

Har si­den

Vært:

Vend­te til­ba­ge

til DR på P4, hvor hun blev vært på lyt­ter­suc­ce­ser­ne ’ Så har vi bal­la­den’ og Mig og Mo­ni­ca’ ( Sidst­nævn­te med Den­nis Jo­han­ne­son).

på P4 d. 27 ju­ni. Fort­sæt­ter som vært ef­ter som­mer­fe­ri­en på DAB- ka­na­len P5 i ’ Mo­ni­cas Mø­de­sted’ søn­dag ef­ter­mid­dag.

Stop­per

Go­de ti­der: Mo­ni­ca Krog- Mey­er i en af si­ne man­ge lyt­ter­suc­ce­ser, Ra­dio Ri­ta på P3, sam­men med Hans- Ot­to Bis­gaard ( tv.) og Poul Erik Heil­buth og Hans Bülow ( th.). Ar­kiv­fo­to: Bjar­ne Lüt­hcke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.