Slip mu­sik­ken l Li­bra­to­ne Zipp JBL Ch­ar­ge 2 WI­FI/ BT 4.0 Pris: 1.099 kr. Pris: 2.799 kr.

BT - - FORBRUG -

Smuk og med ho­mo­gen lyd­gen­gi­vel­se

TORS­DAG 28. MAJ 2015

Lil­le tøn­de med stor lyd

En lil­le rund gum­mi­belagt sag med blø­de soft- knap­per på top­pen. Var det ik­ke for­di, der står JBL på fron­ten, vil­le vi ik­ke gi­ve den man­ge chan­cer. Men net­op højt­ta­ler­spe­ci­a­li­sten JBL har gen­tag­ne gan­ge be­vist, hvor me­get vel­lyd der kan kom­me ud af en lil­le kas­se – hvis kon­struk­tio­nen er rig­tig.

Dan­ske Li­bra­to­ne har få­et næ­sten iko­nisk sta­tus in­den for trå­d­løs, og pro­du­cen­ten vin­der og­så den­ne test med den op­da­te­re­de va­ri­ant af Zipp. Den 26 cen­ti­me­ter hø­je, run­de sag har tyng­de og er ty­de­lig­vis byg­get af go­de ma­te­ri­a­ler. For­men sik­rer en god lydspred­ning, og min­sand­ten om ik­ke Zipp og­så har et bæ­re­hånd­tag i æg­te læ­der, gan­ske som B& O’s test­del­ta­ger. Men Zipp ko­ster be­ty­de­ligt min­dre, og den te­ste­de ud­ga­ve hånd­te­rer for­u­den Wi- Fi og AirPlay og­så Blu­et­oo­th. Des­u­den føl­ger der stof med i fle­re for­skel­li­ge far­ver. Fronts­tof­fet ly­nes af og på, og fle­re far­ve­nu­an­cer kan til­kø­bes. Læk­kert! Du kan spil­le di­rek­te til Zipp fra en smartp­ho­ne, men kan og­så hen­te Li­bra­to­nes ud­mær­ke­de app og ska­be for­bin­del­se via Wi- Fi el­ler AirPlay. Du kan op­ret­te en di­rek­te for­bin­del­se, en Wi- Fi- for­bin­del­se mel­lem en smartp­ho­ne og højt­ta­le­ren, en for­del, når du er ’ ude i mar­ken’, hvor der ik­ke er no­get trå­d­løst net­værk. Ly­den spre­des 360 gra­der rundt om højt­ta­le­ren. Det hånd­te­res af to diskan­ter af bånd- ty­pen, som er kendt for at ha­ve en blød og rar klang, men det er og­så en højt­ta­ler­ty­pe, der ko­ster. Bas­sen ud­sen­des af en 4”- en­hed, og den kan lyd­mæs­sigt sag­tens ’ nå’ diskan­ten. Tek­nisk er for­ud­sæt­nin­ger­ne for god lyd alt­så på plads. Vi har haft fat i Zipp før, så vi gen­ken­der straks lyd­bil­le­det med den de­tal­je­re­de diskant, der al­drig bli­ver harsk el­ler kli­nisk. Ly­den ken­de­teg­nes ved at væ­re ho­mo­gen og luf­tig. Der er god plads til in­stru­men­ter­ne, og stem­mer står godt frem. Der er ik­ke ta­le om en stor hi- fi- op­le­vel­se, na­tur­ligt nok, men man kan ik­ke la­de væ­re med at vrik­ke med fo­den, uan­set om Zipp spil­ler i stu­en, sove­væ­rel­set el­ler i ha­ven. Ene­ste an­ke­punkt er bat­te­ri­ti­den. 8 ti­mer er li­ge i un­der­kan­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.