B& O Be­o­lit 15 Pris 3.699 kr.

BT - - FORBRUG -

For­ny­et tra­di­tion – men for dyr

Få har la­vet så iko­nisk tran­si­stor­ra­dio- design som B& O. De le­gen­da­ri­ske FM- ra­dio­er har tid­løst design, og Be­o­lit 15 prø­ver at nå sam­me sta­tus. Om den når det, vil kun ti­den vi­se, men vi kan kon­sta­te­re, at te­stens su­væ­rent dy­re­ste højt­ta­ler ik­ke le­ver op til de for­vent­nin­ger, som pri­sen ska­ber. Desvær­re, for når man har fulgt B& O gen­nem år­ti­er, så man ger­ne den gam­le kæm­pe vin­de sin ikon­po­si­tion til­ba­ge. Ret be­set får du nem­lig ik­ke no­get, du ik­ke kan fin­de hos an­dre pro­du­cen­ter ( og til en no­get la­ve­re pris). Den for­holds­vis sto­re højt­ta­ler er da ny­de­ligt byg­get med en over­fla­de i hård gum­mi og en rem i æg­te læ­der. Top­pen er for­met, så du kan læg­ge din smartp­ho­ne der, uden at den fal­der ned. Ly­den spre­des he­le vej­en rundt, og det er let at til­slut­te via Blu­et­oo­th. Her kan du spil­le di­rek­te fra to en­he­der på sam­me tid. Så man kan ’ batt­le’ om at få kon­trol­len. Bag­på er der et lil­le kam­mer, hvor du kan gem­me kab­let til op­la­de­ren. Der be­nyt­tes Blu­et­oo­th 4.0, og lyd­kva­li­te­ten er da og­så i den rig­tig go­de en­de. Der er en so­und og dy­na­mik i mel­lemto­nen, som er god til al­le ty­per mu­sik, og bas­sen er fint dyb uden at bli­ve ren ’ bul­der­bas’. Diskan­ten mang­ler li­ge det sid­ste i de øver­ste to­ner, men alt i alt et hel­støbt lyd­bil­le­de. B& O er en at­trak­tiv sag, men pri­sen gør, at den bli­ver til de få. Des­u­den er for­hol­det mel­lem pris og kva­li­tet ude af ba­lan­ce. Men o. k.: Du bli­ver en del af den smuk­ke B& O- hi­sto­rie. Det kan de an­dre ik­ke til­by­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.