Phi­lips BT5880B Pris: 899 kr.

BT - - FORBRUG -

Hank op i ly­den

Med en vej­le­den­de pris på om­kring 900 kro­ner er Phi­lips te­stens bil­lig­ste del­ta­ger. Al­li­ge­vel kla­rer den sig hæ­der­ligt i sel­ska­bet. Bat­te­ri­ti­den er ri­me­lig, og hver­ken vægt el­ler di­men­sio­ner er over­be­la­sten­de, og med ind­byg­get hånd­tag han­ker du let op i BT5880B. Der er få knap­per på top­pen, og vo­lu­menk­nap­pen er en lil­le rul­le i høj­re si­de. Den bru­ges og­så ved te­le­fo­nopkald, og i det he­le ta­get er alt me­get en­kelt og me­get gen­nem­ført trods pri­sen. Ly­den er rar og vel­af­stemt, men der mang­ler no­get i de øver­ste to­ner, og i det he­le ta­get er det, som om ly­den ik­ke helt kom­mer ud af højt­ta­le­ren. Højt­ta­le­ren er fin til lidt mu­sik i bag­grun­den men gen­gi­vel­sen bli­ver al­drig rig­tig en­ga­ge­ren­de. Så de sto­re hi­fi- op­le­vel­ser skal du alt­så ik­ke for­ven­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.