Lo­ewe Spe­a­ker 2go Pris: 2.100 kr.

BT - - FORBRUG -

Luksus med skøn­heds­plet­ter

Ty­ske Lo­ewe er kendt for tre ting: flot design, høj kva­li­tet og dit­to prislap. Det gæl­der og­så den­ne lil­le højt­ta­ler, der med en pris på 2.100 kro­ner er i den dy­re en­de af te­sten på trods af be­sked­ne di­men­sio­ner og få ’ mus­k­ler’. Man kan dog ik­ke la­de væ­re med at be­un­dre den tun­ge, kom­pak­te højt­ta­ler, som er om­gi­vet af en tyk alu­ram­me. Det er gen­nem­ført læk­kert la­vet, og der­for de­sto me­re ær­ger­ligt, at knap­per­ne på top­pen er af pla­stik. En svip­ser på et el­lers gen­nem­ført pro­dukt, hvor der og­så med­føl­ger en læk­ker stof­po­se, som du kan be­skyt­te vi­dun­de­ret med, når det skal ned i en rej­se­ta­ske. Selv­om højt­ta­le­ren har en trans­porta­bel stør­rel­se, vil du nok på grund af væg­ten ( som er et kva­li­tet­s­tegn) nø­jes med at ta­ge den med rundt i hu­set og ha­ven. Spe­a­ker 2go el­ler ej. Ind­ven­digt er Lo­ewe- højt­ta­le­ren byg­get op af en bas i mid­ten ( plus re­fl­eks­port) og to højt­ta­le­re i hver si­de, så der er ta­le om et æg­te 2.1- sy­stem, blot i mi­ni­for­mat. Der til­slut­tes nemt med NFC el­ler Blu­et­oo­th, og når det er gjort, vil du op­da­ge, at den lil­le højt­ta­ler spil­ler med et stort over­skud, dy­na­mik og de­tal­jer. Bas­sen er ik­ke dyb, men kon­trol­le­ret, og mel­lemto­nen gen­gi­ves flot og ar­ti­ku­le­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.