Ar­gon Mu­si­c­box One Pris: 999 kr.

BT - - FORBRUG -

Vel­spil­len­de i døgn­drift

He­le 24 ti­mer lover Ar­gon, at Mu­si­c­box One kan kø­re uden at skul­le geno­p­la­des. Og i vo­res test holdt den da og­så ord og hav­de fak­tisk lidt me­re strøm på bat­te­ri­et, da døg­net var gå­et. Når Mu­si­c­box One er lø­bet tør, ta­ger det un­der tre ti­mer at la­de den op, og nu den har så me­get po­wer, er det fint, at den og­så kan op­la­de din smartp­ho­ne. Der kan ti­slut­tes via Blu­et­oo­th el­ler NFC, og det er kla­ret på få mi­nut­ter. En­he­den har en tyk gum­mi­ring he­le vej­en rundt, og øverst på den­ne sid­der be­tje­nin­gen, men den kan selv­føl­ge­lig og­så be­tje­nes fra en smartp­ho­ne. Højt­ta­le­ren er ret smal og let at ha­ve med, men lidt dumt at tænd/ sluk- knap og til­slut­nin­ger er gemt bag et pa­nel, som du skal åb­ne hver gang. Du får en sær­de­les slag­kraf­tig bas, ka­bi­net­stør­rel­sen ta­get i be­tragt­ning. Der er mas­ser af saft og kraft i ly­den og en for­bav­sen­de ve­l­op­løst mel­lemto­ne og diskant. Du bli­ver kon­stant over­ra­sket over, hvor me­get vel­lyd der kom­mer ud af den lil­le kas­se. Ly­den er gan­ske en­kelt frem­ra­gen­de for så bil­ligt et pro­dukt, og vi kan uden rysten på hån­den ud­rå­be Ar­gon som te­stens ’ bed­ste køb’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.