So­ny SRS- X7 Pris 1699 kr.

BT - - FORBRUG -

Kla­rer al­le til­slut­nin­ger

So­nys bud på en bær­bar højt­ta­ler med bat­te­ri er eg­net bå­de ude og hjem­me. Den har nem­lig Blu­et­oo­th og NFC, som du ty­pisk vil bru­ge på far­ten. Hjem­me kan du til­slut­te via Wi- Fi el­ler AirPlay, og der er end­da til­slut­ning for kab­let net­værk bag på højt­ta­le­ren. Det er ik­ke så dumt, og uan­set om du vil bru­ge den ene el­ler an­den løs­ning, er det ret let at sæt­te op og få til at fun­ge­re. De­sig­net er ny­de­ligt, og den er halv­tung, så den er mest eg­net i hjem­met, hvil­ket bat­te­ri­ti­den på blot seks ti­mer da og­så un­der­stre­ger. Den kan til gen­gæld og­så op­la­de din smartp­ho­ne via USBka­bel. Ret prak­tisk i ha­ven el­ler på ter­ras­sen. SRS- X7 le­ve­rer en so­lid mel­lemto­ne, hvor stem­mer står fint frem. Men bå­de bas og især diskant er no­get vi­gen­de. Det er selv­føl­ge­lig bed­re end en diskant, der er skin­ger, men vi sav­ner lidt op­løs­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.