Lo­gi­tech UE Me­ga Boom Pris: 2.200 kr.

BT - - FORBRUG -

Fed par­ty - højt­ta­ler

Op til ot­te for­skel­li­ge Blu­et­oo­th- en­he­der på sam­me tid kan til­slut­tes den­ne højt­ta­ler, så man­ge fest­del­ta­ge­re kan væ­re med til at væl­ge, hvil­ken mu­sik der skal spil­les. Og da højt­ta­le­ren og­så kan spre­de ly­den 360 gra­der, er det ik­ke en over­dri­vel­se at kal­de den en ren par­ty­ma­ski­ne. Hvis du sy­nes, lyd­tryk­ket er for lavt, kan du til­med strea­me til to højt­ta­le­re på sam­me tid. UE Me­ga Boom er kom­pakt og kan bå­de lig­ge ned og stå op. Hvis du stil­ler den op, kan du skrue op og ned for ly­den på sto­re knap­per mar­ke­ret med ’+’ og ’-’. Til­slut­ning med ka­bel og op­lad­ning sid­der i bun­den og er lidt be­svær­ligt at kom­me til. Til gen­gæld op­gi­ves bat­te­ri­ti­den til he­le 20 ti­mer. Du kan til­slut­te di­rek­te og spil­le fra din smartp­ho­ne el­ler hen­te en app, der gi­ver end­nu fle­re mu­lig­he­der. Uan­set hvad du be­nyt­ter, vil du op­da­ge, at or­det ’ Boom’ ik­ke er over­dre­vet. Der er over­ra­sken­de me­get po­wer og bas i den lil­le en­hed, som flyt­ter no­get luft. Lyd­bil­le­det er ik­ke fin­kor­net, men god­kendt til ryt­misk mu­sik. UE Me­ga Boom er på man­ge må­der en im­po­ne­ren­de lil­le højt­ta­ler. Pri­sen er vel høj, men al­li­ge­vel skal højt­ta­le­ren ha­ve en klar an­be­fa­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.