Mas­siv støt­te til 12- åri­ge Rik­ke ’’

Var­me ord og flot­te til­bud til of­fer for internet- mob­ning

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk Rik­kes mor, Hanne Nielsen Fo­to: Bo Am­strup

Den enor­me op­bak­ning hun har få­et fra, ja he­le Dan­mark, er med til at få Rik­ke oven­på igen

MOBBEOFFER

Det var nok ik­ke li­ge det, bag­man­den el­ler - mæn­de­ne til ha­desi­den ’ rik­ke­er­fuck­ing­k­lam’, hav­de hå­bet på, da de op­ret­te­de si­den an­den pin­se­dag for at mob­be den 12- åri­ge Rik­ke Nielsen fra Ran­ders.

For si­den ’ vi­el­sker­rik­ke’, der var mod­træk­ket til den had­ske pro­fil på In­s­ta­gram, er ble­vet delt og delt på de so­ci­a­le me­di­er, og si­den er er støt­ten re­ve­ren­ter talt skyl­let ind over fa­mi­li­en Nielsen i al­min­de­lig­hed og Rik­ke i sær­de­les­hed.

Det var på vej til en fa­mi­lie­fød­sels­dag an­den pin­se­dag, at sko­lepi­gen fra Ran­ders op­da­ge­de, der igen var ble­vet op­ret­tet en ha­desi­de, ’ rik­ke­er­fuck­ing­k­lam’, der var fyldt med død­strus­ler mod den 12- åri­ge pi­ge.

Rik­kes fa­mi­lie valg­te at læg­ge si­den på Fa­ce­book og op­for­dre folk til at an­mel­de ha­desi­den for at få den luk­ket.

Død­strus­ler

Si­den har tu­sind­vis af dan­ske­re skre­vet var­me, støt­ten­de og op­mun­tren­de kom­men­ta­rer til Rik­ke og hen­des fa­mi­lie. Og li­ge så man­ge har for­dømt ha­desi­den, hvor Rik­ke fik død­strus­ler om at hun vil­le bli­ve slå­et ihjel med 1.000 kniv­stik.

Og hver en kom­men­tar med støt­te og op­bak­ning har var­met Rik­ke og hen­des fa­mi­lie i en af de­res livs svæ­re­ste stun­der.

» Den enor­me op­bak­ning, hun har få­et fra, ja he­le Dan­mark, er med til at få Rik­ke oven­på igen, « for­tæl­ler Rik­kes mor Hanne Nielsen til BT.

For der er in­gen tvivl om, at de ha­de­ful­de ord på si­den om Rik­ke og hvor­dan hun skul­le slås ihjel, har op­rørt dan­sker­ne, der har skre­vet i tu­sind­vis af kom­men­ta­rer un­der ar­tik­ler og på de so­ci­a­le me­di­er.

Til­bud om kjo­le

Men det kni­ber for Rik­ke og hen­des fa­mi­lie om at kom­me igen­nem dem al­le sam­men, selv om de fø­ler sig for­plig­ti­get til at læ­se al­le kom­men­ta­rer­ne igen­nem. For fle­re har nem­lig i ren og skær sym­pa­ti til­budt Rik­ke for­skel­li­ge ga­ver.

» En fra Ran­ders har til­budt, at Rik­ke kan hol­de sin næ­ste fød­sels­dag i hans hyg­ge­li­ge sel­skabslo­ka­ler inkl. gra­tis so­da­vand, en an­den har til­budt at sy en fin kjo­le el­ler kon­fir­ma­tions­kjo­le ef­ter Rik­kes ho­ve­de. Det er ba­re så over­væl­den­de, « si­ger Hanne Nielsen.

En har til­budt Rik­ke Nielsen fra Ran­ders at hun kan hol­de sin fød­sels­dag i hans sel­skabslo­ka­ler og en an­den vil sy en fin kjo­le til Rik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.