Skole­le­der: Det bli­ver mob­be­ren, der skal skif­te sko­le

BT - - NYHEDER - Hads­und­ve­jens Sko­le Ar­kiv­fo­to: Hen­ning Bag­ger

HUR­TIG PRO­CES

Nor­malt er det of­ret for mob­ning, der skif­ter sko­le for at kom­me væk fra si­ne pla­ge­ån­der. Men hvis det vi­ser sig, at 12- åri­ge Rik­ke Ni­el­sens pla­ge­ånd, som står bag ’ rik­ke­er­fuck­ing­k­lam’- si­den går i den sam­me sko­le, vil ved­kom­men­de bli­ve bedt om at skif­te sko­le.

Det for­tæl­ler Hads­und­ve­jens Sko­les skole­le­der Thomas Kold til BT.

Når sko­le­som­mer­fe­ri­en be­gyn- der, luk­ker Hads­und­ve­jens Sko­le i Ran­ders, hvor Rik­ke Nielsen går i sko­le.

Det be­ty­der, at hun og de an­dre ele­ver bli­ver for­delt på to an­dre sko­ler.

Men skole­le­de­ren vil sik­re sig, at den el­ler de, der stod bag ha­desi­den, ik­ke kom­mer til at gå på den sam­me sko­le som Rik­ke. Li­ge­som hun hel­ler ik­ke skal ri­si­ke­re at ren­de ind i si­ne pla­ge­ån­der i sko­le­går­den.

» Der kun­ne man jo over­ve­je, at den elev, som har gjort det her, flyt- ter sko­le me­get hur­ti­ge­re og til en an­den sko­le, « si­ger Thomas Kold.

Der­med går sko­len imod den po­li­tik, som sko­ler­ne el­lers nor­malt be­nyt­ter sig af i for­bin­del­se med mob­ning. Der er det nem­lig of­ret, der for­la­der sko­len og si­ne pla­ge­ån­der. Iføl­ge skole­le­de­ren går Rik­ke i en nor­malt fun­ge­ren­de 5. klas­se, hvor der godt nok har væ­ret no­get pi­gef­nid­der, men ik­ke no­get, som har tan­ge­ret den slags mob­ning, som den el­ler de ukend­te bag ha­desi­den har ud­sat Rik­ke for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.