Am­ne­sty: Ha­mas be­gik grove for­bry­del­ser

Mens det is­ra­el­ske mi­li­tær var i gang med sin off en­siv in­de i Ga­za­stri­ben, be­nyt­te­de Ha­mas kamp­tum­len til at hen­ret­te og tor­tu­re­re mod­stan­de­re

BT - - NYHEDER - Sten Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

GA­ZA

Ha­mas- be­væ­gel­sen be­gik grove over­træ­del­ser af men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne over for sin egen be­folk­ning sid­ste år, mens det is­ra­el­ske mi­li­tær bom­be­de løs fra fl y og kamp­vog­ne som led i off en­si­ven mod Ha­mas.

Det frem­går af en rap­port fra Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal, skri­ver in­ter­na­tio­na­le nyheds­me­di­er.

Iføl­ge rap­por­ten blev mindst 23 palæsti­nen­se­re hen­ret­tet sum­ma­risk og uden rets­sag. De fl este var stemp­let som kol­la­bo­ra­tø­rer, alt­så folk der var an­kla­get for at sam­ar­bej­de med Is­ra­el. Ho­ved­par­ten af dem be­fandt sig al­le­re­de i Ha­mas’ fængs­ler.

Blandt de do­ku­men­te­re­de for­bry­del­ser om­ta­ler rap­por­ten en off ent­lig hen­ret­tel­se, hvor seks mænd blev stil­let op uden for en moské og skudt for øj­ne­ne af en grup­pe mænd kvin­der og børn.

Sam­ti­dig blev ad­skil­li­ge af Ha­mas’ for­mode­de po­li­ti­ske mod­stan­de­re tor­tu­re­ret og ud­sat for over­greb. Det gik iføl­ge rap­por­ten især ud over folk fra den ri­va­li­se­ren­de Fa­tah- be­væ­gel­se.

In­ter­na­tio­nal kri­tik

Den is­ra­el­ske off en­siv var gen­gæld for utal­li­ge ra­ket­an­greb fra Ga­za mod is­ra­elsk om­rå­de og strak­te sig over 50 da­ge.

Off en­si­ven gik hårdt ud over den palæsti­nen­si­ske ci­vil­be­folk­ning. Ga­za­stri­ben er et af ver­dens tæt­test be­fol­ke­de om­rå­der, og iføl­ge FN mi­ste­de mindst 2.189 palæsti­nen- se­re li­vet, her­af op mod 1.500 ci­vi­le. Yder­li­ge­re blev 11.000 sår­et.

Is­ra­e­ler­ne mi­ste­de 67 sol­da­ter, mens ad­skil­li­ge fl ere blev sår­et.

Det is­ra­el­ske mi­li­tær blev un­der off en­si­ven ud­sat for in­ter­na­tio­nal kri­tik, blandt an­det for­di det an­greb et par FN- sko­ler, hvor ci­vi­le hav­de søgt til­fl ugt.

Off en­si­ven ind­led­tes i be­gyn­del­sen af juli og slut­te­de 26. au­gust.

Iføl­ge en ny Am­ne­sty- rap­port blev mindst 23 palæsti­nen­se­re hen­ret­tet sum­ma­risk og uden rets­sag af Ha­mas. Ar­kiv­fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.