’ Jeg har li­ge dræbt en dansk dj’

Si­ger den bri­ti­ske ko­mi­ker Ri­cky Ger­vais sar­ka­stisk på Twit­ter om li­ve- slagt­ning af ka­nin

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

KA­NIN- GA­TE

Den bri­ti­ske ko­mi­ker Ri­cky Ger­vais stemp­ler hårdt ind i de­bat­ten om ka­ni­nen Al­lan, der man­dag blev slå­et ihjel li­ve i stu­di­et på Ra­dio24­syv.

Ka­ni­nen fik to slag i ho­ve­d­et med en cy­kel­pum­pe og fik vre­det hal­sen rundt, for til sidst at bli­ve til­be­redt og spist. Ra­diovær­ter­nes mål med dra­bet var at il­lu­stre­re, at be­folk­nin­gen er nog­le hyk­le­re, når det kom­mer til dy­re­vel­færd.

Dra­bet vak­te ik­ke kun fu­r­o­re i vo­res dan­ske an­de­dam. Ad­skil­li­ge skan­di­na­vi­ske, bri­ti­ske, ame­ri­kan­ske og rus­si­ske me­di­er be­skrev hap­pe­nin­gen og send­te vær­ter­ne ud i et me­di­e­stormvejr.

Ra­diovært sva­re­de ko­mi­ker

Og i Eng­land er folk ik­ke fær­di­ge med at si­ge de­res me­ning om det kon­tro­ver­si­el­le drab. Ko­mi­ke­ren Ri­cky Ger­vais sta­tu­e­re­de i går på Twit­ter et ek­sem­pel på, at han i hvert fald ik­ke bi­fal­der Ra­dio24­syvvær­ter­nes stunt:

’ Jeg har li­ge ban­ket en dansk dj til dø­de med en cy­kel­pum­pe for at vi­se, hvor for­fær­de­ligt mord er,’ ly­der det i op­da­te­rin­gen fra Ri­cky Ger­vais med hen­vis­ning til Ra­dio24­syv- vær­ten, As­ger Juhl, der var pri­mus mo­tor for ka­nin­dra­bet. var hur­tigt ude med et svar til den bri­ti­ske ko­mi­ker, hvor han un­dre­de sig over, hvor­for Ri­cky Ger­vais ik­ke kun­ne ses for­skel­len på at dræ­be en vært og en ka­nin.

’ Jeg dræb­te en ka­nin. Den led ik­ke. Jeg spi­ste den. Hvor­for er det for­kert? Hil­sen den dan­ske ra­diovært,’ til­fø­je­de As­ger Juhl på Twit­ter.

Ra­dio24­syv har ef­ter den vold­som­me bal­la­de væ­ret ude at for­kla­re bag­grun­den for ka­nin­slagt­nin­gen på sta­tio­nens Fa­ce­book- pro­fil:

’ Vi øn­ske­de at ud­stil­le det sto­re hyk­le­ri om­kring vo­res for­hold til dyr. Ind­til vi­de­re er det lyk­ke­des. Vi øn­ske­de og øn­sker at ha­ve en de­bat om dy­re­vel­færd - for al­le dyr.’

» Jeg har li­ge ban­ket en dansk dj til dø­de med en cy­kel­pum­pe for at vi­se, hvor for­fær­de­ligt mord er, « skri­ver Ri­cky Ger­vais på Twit­ter med hen­vis­ning til Ra­dio24­syv- vær­ten As­ger Juhl, der var pri­mus mo­tor for ka­nin­dra­bet. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.