Fynsk ho­tel­kon­ge vil ind­ta­ge he­le lan­det

BT - - NYHEDER -

RE­KORDÅR

Det fyn­s­ke ho­tel­par Jan og Dor­te Mil­ling har godt gang i de­res fyn­s­ke for­ret­ning og lan­de­de i 2014 kæ­dens stør­ste over­skud. Års­regn­ska­bet vi­ser et plus på godt 6,5 mio. kr. mod 5,3 mio. kr. i 2013.

Mil­ling Ho­tels om­fat­ter ho­tel­ler­ne Ans­gar, Windsor og Pla­za i Oden­se, Saxild­hus i Kol­ding, Park i Mid­del­bart og Sø­park i Ma­ri­bo. I 2014 hav­de ho­tel­ler­ne over 100.000 gæ­ster.

» Vi er ove­nud til­fred­se med re­sul­ta­tet ud fra den be­tragt­ning, at vo­res mar­ked har væ­ret pres­set og svært, men vi har væ­ret dyg­ti­ge til at ju­ste­re vo­res for­ret­ning ef­ter de be­hov, der har væ­ret, « si­ger Jan Mil­ling.

Med en so­lid pen­ge­tank på over 50 mio. kr. i ryg­gen er den fyn­s­ke ho­tel­kon­ge nu klar til at ud­vi­de for­ret­nin­gen og har som mål at gø­re sin ho­telkæ­de lands­dæk­ken­de.

» Med fo­kus på kun­der­ne og vo­res nu­væ­ren­de ho­tel­ler vil vi fort­sat sø­ge at eks- pan­de­re kæ­den med an­dre ho­tel­ler, der pas­ser ind i Mil­ling- kon­cep­tet. På sigt vil vi ger­ne ud­vik­le os til en lands­dæk­ken­de ho­telkæ­de med ho­tel­ler, der lig­ger by­nært og er tæt på en tog­for­bin­del­se, « si­ger Jan Mil­ling. BNB

Ho­tel Pla­za i Oden­se er blot et af seks ho­tel­ler i æg­te­par­ret Mil­lings ho­telkæ­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.