Ny kri­mi med Sa­lan­der på vej

Fjer­de bog i Mil­len­ni­um- se­ri­en udkommer i au­gust. Læs her, hvad den nye bog hand­ler om

BT - - NYHEDER -

NY BOG

TORS­DAG 28. MAJ 2015

Jan Erik­sen

jae@ bt. dk Me­re end 10 år ef­ter for­fat­te­ren Stieg Lars­sons død er for­la­get bag den ek­stremt suc­ces­ful­de Mil­len­ni­um­kri­mi­se­rie klar med de­tal­jer om det fjer­de bind. Mil­len­ni­um- se­ri­en er ud­gi­vet på 30 sprog og solgt i 75 mio. ek­sem­pla­rer. Stieg Lars­sons fa­mi­lie, der va­re­ta­ger hans bo, har, trods mod­stand fra Lars­sons sam­le­ver Eva Ga­bri­els­son gen­nem 30 år, gi­vet sin til­la­del­se til det fjer­de bind, ’ Det der ik­ke slår os ihjel’, der udkommer sidst på som­me­ren.

Ef­ter hen­des me­ning er der ale­ne ta­le om et spe­ku­la­tions­pro­jekt, som for­fat­te­ren David La­gercrantz in­gen for­ud­sæt­nin­ger har for at skri­ve. Lars­son vil­le ven­de sig i sin grav, me­ner hun.

Bo­gen skri­ves af David La­gercrantz, som man­ge dan­ske­re vil ken­de som man­den bag fod­bold­spil­le­ren Zla­tan Ibra­him­ovi­cs bi­o­gra­fi ’ Jeg er Zla­tan’.

» Ved at la­de David La­gercrantz skri­ve sin egen Mil­len- ni­um 4 vil vi hol­de liv i de ka­rak­te­rer og den ver­den, som Stieg Lars­son skab­te. Vi ser det som en må­de at til­by­de hans man­ge læ­se­re en læn­ge ven­tet fort­sæt­tel­se. Val­get faldt på David La­gercrantz, for­di vi tror, at han er me­get eg­net til op­ga­ven. David er en dyg­tig for­fat­ter, som gen­nem he­le sit for­fat­ter­skab har skil­dret sær­præ­ge­de per­so­ner og kom­plek­se ge­ni­er. Han kom­mer til at gø­re det på sin egen må­de, « si­ger Lars­sons far og bror, Er­land og Jo­akim, i en pres­se­med­del­el­se.

Sa­lan­der og Blom­k­vist

De til­fø­jer:

» Vi hø­rer igen om Lis­beth Sa­lan­der og Mikael Blom­k­vist, om Eri­ka Berger, Jan Bublanski og hans nær­me­ste me­d­ar­bej­der Sonja Mo­dig. Om Plague i Ha­ck­er­re­pu­blik­ken og man­ge an­dre, men der er og­så en del nye per­so­ner med. «

Ar­bej­det med det fjer­de bind har væ­ret om­gær­det af et stort hem­me­lig­heds­kræm­me­ri. David La­gercrantz har måt­tet ar­bej­de på en com­pu­ter uden net­ad­gang. Det sam­me har den dan­ske over­sæt­ter.

Her er, hvad for­la­get må for­tæl­le om bo­gen:

» Bla­det Mil­len­ni­um har få­et nye eje­re. On­de tun­ger hæv­der, at ti­den er lø­bet fra Mikael Blom­k­vist, og han over­ve­jer at fin­de et an­det ar­bej­de. Lis­beth Sa­lan­der er rast­løs. Hun med­vir­ker i et ha­ck­e­ran­greb, til­sy­ne­la­den­de uden no­gen sær­lig grund. Hun ta­ger chan­cer, hun nor­malt er om­hyg­ge­lig med at und­gå. Det lig­ner hen­de ik­ke.

En sen nat rin­ger pro­fes­sor Frans Bal­der, en før­en­de au­to­ri­tet in­den for forsk­ning i kun­stig in­tel­li­gens, til Blom­k­vist. Bal­der på­står, at han sid­der på af­gø­ren­de in­for­ma­tion om den ame­ri­kan­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste. Han har des­u­den haft kon­takt med en ung kvin­de­lig su­per­ha­ck­er, som har vis­se lig­he­der med en per­son, Blom­k­vist ken­der gan­ske godt.

Mikael Blom­k­vist be­gyn­der at hå­be på det scoop, som bå­de han og Mil­len­ni­um har hårdt brug for. Lis­beth Sa­lan­der har som sæd­van­lig sin helt egen dags­or­den. Lis­beth Sa­lan­ders og Mikael Blom­k­vists ve­je kryd­ses. End­nu en gang. «

’ Et idi­o­tisk valg’

Iføl­ge Eva Ga­bri­els­son hand­ler den nye bog ale­ne om pen­ge. Den er, mod­sat ryg­ter om det mod­sat­te, ik­ke skre­vet ud fra det halvt fær­di­ge ma­nus, Lars­son ef­ter­lod sig ved sin død. Det har Ga­bri­els­son skjult et ukendt sted.

» Da Stieg be­gynd­te på den fjer­de bog, var det et spon­tant pro­jekt. Nu vir­ker det som om, mo­ti­vet til den fjer­de bog er en ren mis­for­stå­el­se, si­ger Ga­bri­els­son, som kal­der val­get af La­gercrants ’ et idi­o­tisk valg’.

» Han har al­drig væ­ret ak­ti­vist. «

Noo­mi Ra­pa­ce spil­le­de Lis­beth Sa­lan­der i fil­ma­ti­se­rin­gen af Stieg Lars­sons ro­ma­ner. Fo­to: Knut Koi­vi­sto

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.