Kul­tur DEN FORJÆT­TEN­DE UN

Trods go­de ind­sat­ser fra bå­de Ben Stil­ler og Na­o­mi Watts le­ver ’ Whi­le We’re Yo­ung’ ik­ke helt op til for­vent­nin­ger­ne

BT - - KULTUR - Ni­els Lind Lar­sen nll@ bt. dk

FILM

Ame­ri­kan­ske No­ah Baum­bach er bedst, når han er mest umid­del­bar og lav­mælt, som i ’ Fran­ces Ha’s sort- hvi­de slen­tre­tur gen­nem New York. Med ’ Whi­le We’re Yo­ung’ sat­ser han bå­de stør­re og bre­de­re med en in­tel­lek­tu­elt plea­sen­de komedie om ge­ne­ra­tions­kløft er og ang­sten for at fal­de i dem.

Æg­te­par­ret Josh ( Ben Stil­ler) og Cor­ne­lia ( Na­o­mi Watts) et beg­ge i fyr­rer­ne. Han in­stru­e­rer do­ku­men­tar­fi lm, hun pro­du­ce­rer. Børn har de al­drig få­et tid til, uden helt at for­li­ge sig med fra­val­get, og nu, hvor chan­cen er ved at væ­re for­pas­set, mel­der tviv­len sig. Da­ge­ne har ta­get hin­an­den. Josh har ar­bej­det på den sam­me ure­a­li­se­re­de fi lm i ti år, og in­gen af dem tør rig­tigt se de­res ufor­lø­ste drøm­me i øj­ne­ne.

Mu­lig­he­der­nes ung­dom

Så da de lidt til­fæl­digt bli­ver ven­ner med de halvt så gam­le, re­tros­mar­te kæ­re­ster Ja­mie ( Adam Dri­ver) og Dar­by ( Aman­da Seyfri­ed), fo­rel­sker de sig pla­dask i mu­lig­he­der­nes ung­dom og klam­rer sig til den, som var det de­res egen.

Cor­ne­lia be­gyn­der at dyr­ke hip­hop. Josh træk­ker i hip­ster­tøj, kø­ber rul­les­køjter og vi­nyl­pla­der og øver sig i at si­ge ’ fuck you’. De skæn­des med svund­ne års gnist, ta­ger sy­re, kys­ser udenom og for­stil­ler sig.

’ Li­ke’- hun­ter

Desvær­re og­så lidt for me­get. Baum­bach kan væ­re en an­tyd­nin­ger­nes me­ster, men her lig­ner han til ti­der en ge­men li­ke- hun­ter. Der er man­ge go­de po­in­ter i den ind­le­den­de skil­dring af den mi­dal­dren­de ge­ne­ra­tions angst for at bli­ve gam­mel og pas­sé, men i sin iver eft er at gø­re det sub­ti­le dra­ma til en bredt fav­nen­de komedie en­der po­rtræt­tet eft er­hån­den som en pa­ro­di. og ele­gant som Baum­ba­chs tid­li­ge­re fi lm. Main­strea­mam­bi­tio­ner­ne ko­ster. De over­skyg­ger ma­nuskrip­tets fi nur­li­ge små de­tal­jer, og selv­om Na­o­mi Watts al­tid er se­vær­dig, og Ben Stil­ler har go­de op­trin un­der­vejs, så er det spørgs­må­let, om ik­ke in­struk­tø­ren hav­de få­et me­re ud af at­ter at ar­bej­de med min­dre kend­te kræft er. Som i ’ Fran­ces Ha’, hvor fun­det Gre­ta Gerwig over­strå­le­de alt og al­le.

Ik­ke al­tid grøn­ne­re græs

Na­tur­lig­vis er det fi nt at ha­ve drøm­me. No­ah Baum­bach er 46 år, li­ge­som Josh i fi lmen, og må­ske er og­så han ban­ge for at bli­ve gam­mel og har øn­sker om at væ­re in­struk­tør for fl ere end be­gej­stre­de an­mel­de­re og ud­valg­te fans. Men som ’ Whi­le We’re Yo­ung’ vi­ser, er græs­set ik­ke al­tid grøn­ne­re på den an­den si­de. Den ene­ste sand­hed, der vir­ke­lig gæl­der, er at væ­re tro mod sig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.