Vig­go i western med hu­ma­ni­stisk hjer­te

BT - - KULTUR - Jacob Wendt Jensen jwj@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

FILM

’ Flug­ten til fri­hed’ WESTERN ***** *

’ Flug­ten til fri­hed’ er ba­se­ret på en novel­le med tit­len ’ Gæ­sten’ af Al­bert Camus. Den er kun 13 si­der lang og hand­ler om en sko­le­læ­rer, en al­ge­risk bon­de, der har dræbt sin fæt­ter og en po­li­ti­mand. I David Oel­hoff ens fi lm be­gyn­der vi da og­så med po­li­ti­man­dens over­le­ve­ring af bon­den til sko­le­læ­re­ren, der bli­ver bedt om at brin­ge ham til by­en, så han kan få en ret­ter­gang.

Fransk­fød­te Oel­hoff en har så vi­de­re­ud­vik­let den kor­te hi­sto­rie til en læn­ge­re hi­sto­rie, der kan ret­fær­dig­gø­re en spil­le­fi lm. Vi kom­mer alt­så med på en tur gen­nem land­ska­bet, hvor for­hol­det mel­lem sko­le­læ­re­ren ( Vig­go Mor­ten­sen) og bon­den ( Re­da Ke­tab) ud­vik­ler sig. Al­bert Camus ( 1913- 1960) var en fransk for­fat­ter, der be­skæft ige­de sig med li­vets sto­re ek­si­sten­ti­a­lis­ti­ske spørgs­mål, og det er da og­så nog­le af dem, vi kom­mer i be­rø­ring med på slet­ter­ne i Al­ge­ri­et. Sko­le­læ­re­ren tror på det go­de i men­ne­sket og vil egent­lig helst slip­pe bon­den fri, mens bon­den – in­di­mel­lem i hvert til­fæl­de – ser ud til helst at vil­le ta­ge sin straf, selv om et land i op­brud må­ske kan gi­ve ham an­dre mu­lig­he­der.

Med sko­le­læ­re­rens jagt­ge- vær be­væ­ger de to sig frem mel­lem kug­le­regn fra lo­ka­le op­rø­re­re og sand­korn og fi nder en respekt for hin­an­den.

’ Flug­ten til fri­he­den’ lå­ner ty­de­ligt fra den ame­ri­kan­ske wester­n­fi lm­myto­lo­gi, og det er dej­ligt at se den fan­ta­sti­ske gen­re få en nord­afri­kansk ru­ske­tur. De dra­ma­ti­ske arm­be­væ­gel­ser er min­dre end i de ame­ri­kan­ske wester­n­fi lm,

Josh ( Ben Stil­ler) og Cor­ne­lia

( Na­o­mi Watts) er beg­ge i fyr­rer­ne og et æg­te­par, der al­drig fik børn i den in­tel­lek­tu­elt plea­sen­de komedie om ge­ne­ra­tions­kløf­ter og ang­sten for at fal­de i dem.

Fo­to: Scan­box

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.