’’

BT - - KULTUR -

’ Whi­le We’re Yo­ung’ er skarp og til ti­der gan­ske sjov

Det mi­ster grad­vist sin tro­vær­dig­hed, så man som pu­bli­kum fø­ler sig min­dre og min­dre ramt. Og så bli­ver der lidt for langt fra si­tu­a­tions­ko­mi­k­ken til hi­sto­ri­ens el­lers in­ter­es­san­te dis­kus­sion om ægt­hed over­for is­ce­ne­sæt­tel­se - bå­de i de do­ku­men­tar­fi lm, ka­rak­te­rer­ne ar­bej­der med, og i de­res liv som så­dan.

’ Whi­le We’re Yo­ung’ er skarp og til ti­der gan­ske sjov, men den er ik­ke så ho­mo­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.