’’

BT - - KULTUR -

Den sto­re fi lm i bi­o­gra­fer­ne li­ge nu er ’ To­mor­rowland’ med Ge­or­ge Cloo­ney i en af de sto­re rol­ler. Ham ven­der jeg til­ba­ge til. HVIS I STIK­KER ho­ve­d­et ud ad vin­du­et, vil I sik­kert få øje på pla­ka­ten fra fi lmen. Den har et par for­skræk­ke­de sku­e­spil­le­re i for­grun­den og Eiff eltår­net i bag­grun­den. Op af det iko­ni­ske og re­tro- fu­turi­sti­ske tårn kom­mer der en raket, der pas­sen­de lig­ner et design fra Ju­les Ver­nes tid. Den pla­kat får fl ere ord med på vej­en. EF­TER AT JEG hav­de set fi lmen, mød­te jeg en af mi­ne ven­ner, der har ar­bej­det på ad­skil­li­ge af de sto­re dan­ske fi lm. Han spurg­te mig, hvad ’ To­mor­rowland’ går ud på? Eft er no­gen nø­len nå­e­de jeg frem til, at jeg fak­tisk ik­ke aner, hvad den hand­ler om. Det lø­jer­li­ge fak­tum er den tred­je clif­fh an­ger. ’ TO­MOR­ROWLAND’ HAV­DE PRE­MI­E­RE i USA sam­ti­dig med Dan­mark. Den ty­pe stor­fi lm åb­ner ger­ne over det me­ste af ver­den sam­ti­dig. Man kal­der de sto­re fi lm for ’ tent­po­le movies’. Det er telt­pæ­len, der hol­der et hjør­ne i det fi lm­sel­skab, der pro­du­ce­rer den. Så­dan en ko­ster ger­ne i nær­he­den af $ 200- 300 mil­li­o­ner at la­ve. Det er hy­per vig­tigt for sel­ska­ber­ne, at de bli­ver set og tje­ner pen­ge. De hol­der, som nav­net an­ty­der, fi rma­et op­rejst. Der­for er det et pro­blem, når de fl op­per. Den ak­tu­el­le fi lm tjen­te kun 44 mil­li­o­ner dol­lar i USA i den for­læn­ge­de we­e­kend. Det er un­der halv­de­len af, hvad der for­ven­tes af den sto­re fi lm på Me­mo­ri­al Day.

Hvor­for gik det galt for Brad Birds sci­en­ce­fi ction- actionmed- et- øko­t­vist- bør­ne­fi lm?

HVOR­FOR GIK DET galt for Brad Birds sci­en­ce- fi ction- action- med- et- øko- tvist- bør­ne­fi lm? Ge­or­ge Cloo­ney er ik­ke en blo­ck­bu­ster- sku­e­spil­ler. Han er en stjer­ne, kor­rekt, men han er stør­re i slad­der­bla­de­ne end i bi­o­gra­fer­ne. Med und­ta­gel­se af ’ Oce­ans 11, 12 & 13’ har han in­gen mas­si­ve kom­merci­el­le suc­ce­ser på kon­to­en. Pla­ka­ten med Eiff eltår­net er en to­tal spoi­ler. Den af­slø­rer fi lmens kli­maks, og når den slags først ryg­tes, spre­der der sig hur­tigt en vis af­magt. Er fi lmen ik­ke bed­re, end at den fe­de­ste sce­ne skal på pla­ka­ten? IN­STRUK­TØ­REN BRAD BIRD la­ver nor­malt ani­ma­tions­fi lm. I den gen­re er der in­gen græn­ser for fan­ta­si­en - hvil­ket gi­ver lyst til he­le ti­den at la­ve actions­ce­ner. Det er sjovt, det vir­ker, så hvor­for ik­ke la­ve en mas­se af dem? I animation kan al­le jo fl yve, tryl­le el­ler bli­ve usyn­li­ge. Den græn­se­løs­hed er svær at over­fø­re til le­ven­de fi lm. Den le­gen­de ind­gang har det med at over­se hi­sto­ri­en i fi lmen. Kon­klu­sio­nen er, at det ik­ke er så nemt at la­ve en suc­ces, som man må­ske går og tror. Selv med Cloo­ney og Eiff eltår­net på pla­ka­ten.

twit­ter. com/ Soren_ Hoy

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.