Ka­ta­stro­fal ka­ta­stro­fe­fi lm

BT - - KULTUR - Mi­cha­el Lind lind@ bt. dk

FILM

’ San An­dreas’ ACTION/ KA­TA­STRO­FE ** **** Jeg har al­tid haft en svag­hed for ka­ta­stro­fe- fi lm og min­des gen­rens stor­heds­tid i 70er­ne med de iko­ni­ske fi lm ’ Det tårn­hø­je hel­ve­de’, ’ Jord­s­kælv’ og he­le ’ Air­port’- se­ri­en – al­le prop­pet med stjer­ner som Ste­ve McQu­e­en, Paul New­man, Faye Du­naway, Fred Astai­re, Charlton He­ston, Burt Lan­ca­ster, De­an Martin og Ava Gard­ner.

Nu ka­ster den ca­na­di­ske in­struk­tør Brad Peyton sig over gen­ren med det­te in­fer­no af et jord­s­kælvs- ud­styrs­styk­ke, men desvær­re vir­ker spe­ci­al eff ects og cgi ( com­pu­ter- ge­ne­ra­ted ima­ge­ry) me­get me­re æg­te end fi lmens men­ne­ske­li­ge re­la­tio­ner og di­a­log.

I hel­te­rol­len ser vi Dway­ne ’ The Rock’ Jo­hn­son som pi­lo­ten Ray, der af he­li­kop­ter red­ning­s­tje­ne­ste- kol­le­ga­er­ne kal­des ’ Godzil­la’. Han er stor som et hus, nyskilt te­e­nage­far til dat­te­ren Bla­ke ( Ale­xan­dra Dad­da­rio fra ’ Per­cy Ja­ck­son’fi lme­ne), men sør­ger sta­dig over ta­bet af en yn­gre dat­ter.

Rays eks­ko­ne Em­ma ( Carla Gu­gi­no fra tv- se­ri­en ’ En­tou­ra­ge’) har få­et en ny kæ­re­ste i rig­man­den Da­ni­el Rid­di­ck ( spil­let af Io­an Gruff udd) der selv­føl­ge­lig hur­tigt vi­ser sig at væ­re en egoi­stisk kujon.

Alt er skå­ret ud i pap

Hand­lin­gen kort for­talt: Sei­s­mo­lo­ger op­da­ger, at Ca­li­for­ni­en vil bli­ve ramt af uen­de­lig man­ge jord­s­kælv, hvor de stør­ste top­per ri­ch­ter­ska­la­en. Og da først det he­le går amok - be­gyn­den­de med Ho­over­dæm­nin­gen - gæl­der det for Ray og eks­ko­nen om at fi nde dat­te­ren i li­ve, som mors rig­mands- kæ­re­ste el­lers ba­re har eft er­ladt i vrim­len.

Hol­lywood- skil­tet og Los An­ge­les fal­der, men stør­ste­delen af fi lmen fo­re­går i San Fran­ci­sco, med Gol­den Ga­te Brid­ge som cen­trum.

Desvær­re er det he­le skå­ret så me­get ud i pap, at det en­der ufri­vil­ligt mor­somt, så to stjer­ner for det visu­el­le og de vil­de spe­ci­al eff ects.

I øv­rigt dej­ligt at se ’ Ka­lin­da’ fra ’ The Good Wi­fe’ som repor­ter og lidt mær­ke­ligt at se Ky­lie Mi­nogue i en me­get, me­get lil­le gæ­ste­o­p­træ­den.

Dway­ne ’ The Rock’ Jo­hn­son spil­ler Ray og Carla Gu­gi­no eks­ko­nen Em­ma i ka­ta­stro­fe­fil­men ’ San An­dreas’. Fo­to SF- Film

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.