Hun el­sker lan­de­vej­en

Det er i tur­néli­vet, at san­ge­ren og sangskri­ve­ren Lis Sø­ren­sen fi nder ker­nen i sin mu­sik

BT - - NAVNE - An­ne Funch afu@ ber­ling­s­ke. dk Løs­nin­ger fra i går:

60 ÅR I DAG

Tan­ken har da strej­fet. At man og­så kun­ne gø­re no­get an­det. Men for al­vor? Nej, al­drig. Ik­ke når mu­sik er en pas­sion. Når det er det ene­ste, man har haft lyst til, si­den man kun var 11 år og gik i fem­te klas­se i Bra­brand ved Aar­hus. Med Hol­ger Lau­mann som mu­sik­læ­rer. Og en plads i pi­ge­grup­pen De Fem, der ud­gav to sing­ler med bør­ne­san­ge ar­ran­ge­ret af Lau­mann.

I me­re end 40 år har Lis Sø­ren­sen tur­ne­ret Dan­mark tyndt. Fra sto­re festi­va­ler og gi­gan­ti­ske kon­cer­ter til små sce­ner i de mind­ste by­er. Hun el­sker det, har hun sagt i et in­ter­view. Li­vet på lan­de­vej­en med alt, hvad der hø­rer med. At an­kom­me til en ny by og rul­le gea­ret ud. Og sam­men med ban­det ind­ta­ge en uden­dørs­sce­ne og mær­ke de men­ne­sker, der er kom­met. In­di­mel­lem og­så med den dan­ske som­mer­regn som et vil­kår, hvor pu­bli­kum må stå un­der pa­raply­er. Og hvor det trods vej­ret al­li­ge­vel lyk­kes at få skabt en god kon­cert. Med en stem­ning, der skift er eft er de en­kel­te num­re.

Et tro­fast pu­bli­kum

Tur­néli­vet bli­ver hun al­drig træt af, det er dér, hun fi nder ker­nen i sin mu­sik og ly­sten og ener­gi­en til at bli­ve ved.

I dag fyl­der hun 60 år. Sta­dig på top­pen og med en for­nem kar­ri­e­re og et tro­fast pu­bli­kum,

Lis Sø­ren­sen har væ­ret med fra kas­set­tebån­de­nes tid til Spo­ti­fy. Fra hun som 17- årig var med til at dan­ne Shit & Cha­nel sam­men med An­ne Lin­net. Og i åre­ne eft er med sin ly­se, re­ne og usen­ti­men­tale stem­me har for­tol­ket alt fra ro­ck­bal­la­der til ly­ri­ske me­lo­di­er. Fra klas­si­ker­ne ’ Tæt på Ækva­tor’ og ’ Mi­ne øj­ne de skal se’ til en lang ræk­ke an­dre, der er ble­vet iden­ti­ske med Lis Sø­ren­sen.

» Den er­fa­ring, man har op­ar­bej­det gen­nem al­le åre­ne, kan hjæl­pe én til at fj er­ne den unød­ven­di­ge støj. Kun­sten er at be­va­re renheden i den fl yg­ti­ge mu­sik­bran­che, « har hun sagt.

I en år­ræk­ke var Lis Sø­ren­sen kendt som en kom­pe­tent kor­san­ger med et for­mat, der nå­e­de langt ud over sce­ne­kan­ten. Men og­så en san­ger, der stod i skyg­gen af An­ne Lin­net og Se­ba­sti­an. Ind­til hun i 1983 var klar til at ud­gi­ve sit før­ste so­lo­al­bum, der fi k tit­len ’ Himmelen ned på jor­den’.

Tid­løs og stilsik­ker

For to år si­den ud­gav hun sin 30 års ju­bilæums- cd ’ På så­dan en mor­gen’.

» Det er sjovt eft er så man­ge år at prø­ve at gå på op­da­gel­se i for­ti­den og fi nde ud af, at det er den sam­me ild, der bræn­der i én, når man skri­ver mu­sik. Det er fan­ta­stisk at mær­ke, at man på en el­ler an­den må­de er for­ble­vet en ama­tør i hjer­tet, « har hun sagt.

Iføl­ge an­mel­de­re et ju­bilæums- al­bum, der klart vi­ste, hvor tid­løs og stilsik­ker Lis Sø­ren­sen er.

Li­ge­som hun er pro­fes­sio­nel til fi nger­spid­ser­ne. Hun har ry for, at der skal væ­re or­den i sa­ger­ne he­le vej­en rundt og ned i de­talj­en.

11 stu­di­e­al­bum og en hånd­fuld op­sam­lings­al­bum er det fo­re­lø­big ble­vet til. Blandt an­det med trom­mesla­ge­ren og æg­te­man­den gen­nem me­re end 25 år Jan Si­vert­sen som mak­ker. Sam­men med Jan Si­vert­sen har hun søn­nen Syl­ve­ster.

Den 4. ju­ni ind­le­der Lis Sø­ren­sen sin som­mer­tur­né. Ef­ter me­re end 40 år i bran­chen er Lis Sø­ren­sen sta­dig ama­tør i hjer­tet.

Fo­to: Mads Nis­sen

Svær

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

TORS­DAG 28. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.