Vold for sjæ­len

BT - - TV - KO­ME­DI­ED­RA­MA

En ano­nym mand li­der af søvn­løs­hed og har svært ved at fi nde en me­ning med li­vet, men da han mø­der den ka­ris­ma­ti­ske sæ­be­hand­ler Ty­ler Dur­den, der er høj på li­vet, sker der no­get. Sam­men dan­ner de en hem­me­lig ” kamp­klub”, hvor gan­ske al­min­de­li­ge mænd mø- des for at fø­le, de er i li­ve. In­den læn­ge be­gyn­der Ty­ler at ud­vi­de kon­cep­tet og gi­ve folk hjem­me­op­ga­ver for. Det kan f. eks. væ­re at star­te en slå­skamp med en til­fæl­dig frem­med og så ta­be. Ef­ter­hån­den ud­vik­ler det sig til stør­re hær­værksak­tio­ner. Selv­om Ty­ler og for­tæl- le­ren er bed­ste ven­ner ved han dog ik­ke rig­tigt, hvad der fo­re­går, og da han prø­ver at fi nde ud af det, er der ik­ke no­gen, der vil for­tæl­le det. Han fi nder dog eft er­hån­den ud af, at han li­der af per­son­lig­heds­spalt­ning! Pi­gen Marla Sin­ger, som og­så har sto­re pro­ble­mer at bak­se med, bli­ver en del af de­res spæn­den­de, men selv­de­struk­ti­ve fæl­les­skab. Eft er­hån­den som ti­den går, kom­mer de me­re og me­re på kant med det

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: om­gi­ven­de sam­fund – og vol­den eska­le­rer på gru­som vis. ( TV 2 Zulu)

Brad Pitt er i top­form i me­re end en for­stand i den se­je actionfi lm ” Fight Club” fra 1999, der by­der på mas­ser af sved og in­fi ght. Fo­to: TV2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.