FY FOR FI­FA EN S

Syv FI­FA- med­lem­mer blev i går an­holdt af FBI i Schweiz ef­ter kor­rup­tions­ankla­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KOR­RUP­TION Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk DE NI FI­FA- MED­LEM­MER

Det var egent­lig helt sym­bolsk i Zürich, da FBI i går tog af­fæ­re og an­hold­te syv per­so­ner i for­bin­del­se med en stør­re rets­sag mod FI­FA.

På luksus­ho­tel­let Baur au Lac var de syv FI­FA- med­lem­mer sta­dig på de­res dy­re væ­rel­ser, da det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti fik ud­le­ve­ret nøg­le­kort i re­cep­tio­nen, så de kun­ne flå de højt­stå­en­de fod­bold­folk ud af luk­suri­ø­si­te­ten kort in­den mor­gen­da­gens præ­si­dentvalg i FI­FA. præ­si­den­ten til at be­kym­re sig, kun­ne hans ud­send­te for­tæl­le. Blat­ter er af­slap­pet.

» Han ( Sepp Blat­ter, red.) dan­ser ik­ke rundt på sit kon­tor, det er ik­ke så­dan en form for af­slap­pet­hed. Han sam­ar­bej­der fuldt ud med al­le. Det var det, jeg men­te. Han er ik­ke en glad mand i dag ( i går, red.) som i ’ oh, cool’, « sag­de FI­FA- pres­se­chef Wal­ter de Gre­go­rio.

Og der var da hel­ler ik­ke grund til glæ­de hos FIFA­bos­sen, for i FBI kun­ne man for­tæl­le, at man blandt an­det kig­ger nær­me­re på VM­slut­run­den i 2010 i Syd­afri­ka med en for­mod­ning om kor­rup­tion. Her skal fle­re FIFA­le­de­re ha­ve mod­ta­get be­stik­kel­se for at skaf­fe slut­run­den til lan­det.

Det gæl­der blandt an­dre FI­FAs tid­li­ge­re vi­ce- præ­si­dent Ja­ck War­ner, der iføl­ge an­kla­ger­ne modt­og 50 mil­li­o­ner kro­ner af den syd­afri­kan­ske re­ge­ring for at stem­me på lan­dets VM- kan­di­da­tur.

Den ame­ri­kan­ske ju­stits­mi­ni­ster, Lo­ret­ta Lynch, be­kræf­te­de des­u­den op­lys­nin­ger­ne om, at FBI me­ner, at der fandt kor­rup­tion sted i for­bin­del­se med præ­si­dentval­get i FI­FA i 2011, og at de sy­da­me­ri­kan­ske mester­ska­ber, Co­pa Ame­ri­ca, der fin­der sted i USA i 2016, og­så un­der­sø­ges for kor­rup­tion.

DBU: Ny mand på po­sten

Men Sepp Blat­ter? Han er li­ge nu ik­ke en del af un­der­sø­gel­ser­ne. Det be­ty­der dog ik­ke, at DBU af den grund ser mil­de­re på det­te.

» Der bli­ver stil­let de sam­me spørgs­mål igen og igen: Hvad er det, der er fo­re­gå­et? Sepp Blat­ter er en dyg­tig fod­bold­po­li­ti­ker, men pro­ble­met er jo, at de her ting er sket, mens han har væ­ret præ­si­dent. Vi bli­ver nødt til at ha­ve en ny mand på po­sten, og det be­kræf­ter det her, « si­ger Jesper Møller, for­mand for DBU, der i går for­mid­dag rej­ste til Zürich for at del­ta­ge i en kon­gres før præ­si­dentval­get.

Det kan dog væ­re for­gæ­ves, for det eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­for­bund, UE­FA, tru­e­de i af­tes med at vil­le boy­kot­te præ­si­dentval­get og ha­ve det ud­skudt som føl­ge af an­hol­del­ser­ne i FI­FA.

JEF­FREY WEBB ( 8):

Vi­ce­præ­si­dent i FI­FA og med­lem af ek­se­ku­tiv- ko­mitéen, præ­si­dent i det nord- og mel­le­ma­me­ri­kan­ske fod­bold­for­bund, CONCACAF

Vi­ce­præ­si­dent i FI­FA og med­lem af ek­se­ku­tiv- ko­mitéen og for­hen­væ­ren­de præ­si­dent i det sy­da­me­ri­kan­ske fod­bold­for­bund, CON­ME­BOL

EU­GE­NIO FI­GU­E­REDO ( 6):

JA­CK WAR­NER ( 7):

Tid­li­ge­re vi­ce­præ­si­dent og ek­se­ku­tiv­ko­mité- med­lem i FI­FA

Med­lem af FI­FAs ek­se­ku­tiv- ko­mité og præ­si­dent i det costa­ri­can­ske fod­bold­for­bund

EDU­AR­DO LI ( 3):

JULIO RO­CHA ( 5):

Ud­vik­lings­of­fi­cer i FI­FA og for­hen­væ­ren­de præ­si­dent i den cen­tra­la­me­ri­kan­ske fod­bol­du­ni­on

COST­AS TAK­KAS ( ik­ke på fo­to):

At­ta­ché for CONCACAF­præ­si­den­ten

RA­FA­EL ESQUI­VEL ( 2):

Med­lem af ek­se­ku­tiv- ko­mitéen i CON­ME­BOL og præ­si­dent for Ve­nezu­e­las fod­bold­for­bund

JOSÉ MARIA MA­RIN ( 1):

Med­lem af FI­FAs or­ga­ni­sa­tions- ko­mité for de olym­pi­ske fod­bold­t­ur­ne­rin­ger og for­hen­væ­ren­de præ­si­dent for det bra­si­li­an­ske fod­bold­for­bund

NI­COLÁS LEOZ ( 4):

Tid­li­ge­re med­lem af FI­FAs ek­se­ku­tiv­ko­mité og tid­li­ge­re CONMEBOL­præ­si­dent

TORS­DAG 28. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.