’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jesper Møller, for­mand for DBU

Sepp Blat­ter er en dyg­tig fod­bold­po­li­ti­ker, men pro­ble­met er jo, at de her ting er sket, mens han har væ­ret præ­si­dent. Vi bli­ver nødt til at ha­ve en ny mand på po­sten, og det be­kræf­ter det her

Og det er ik­ke så lidt, de er an­kla­get for, de i alt 14 an­kla­ge­de per­so­ner i den sto­re sag. Iføl­ge ankla­ge­skrif­tet er der ta­le om for­skel­lig kri­mi­na­li­tet igen­nem 24 år, og det dre­jer sig om blandt an­det be­stik­kel­se, hvid­va­sk­ning af pen­ge samt bed­ra­ge­ri. De an­kla­ge­de har hen­tet in­tet min­dre end en mil­li­ard kro­ner igen­nem al den tid.

Der­for var der na­tur­ligt nok ind­kaldt til pres­se­mø­de i FI­FA i går ef­ter­mid­dag, hvor præ­si­dent Sepp Blat­ter dog ik­ke var til ste­de. Han er el­lers man­den, der af man­ge an­ses som skur­ken over de fle­ste i det sto­re fod­bold­for­bund. Det får dog ik­ke FI­FA-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.