SKIDT SAG

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TORS­DAG 28. MAJ 2015

UD­TA­LEL­SE FRA SEPP BLAT­TER I GÅR

Det­te

er en svær tid for fod­bold, fan­se­ne og FI­FA som or­ga­ni­sa­tion. Vi for­står den skuff el­se, man­ge har gi­vet ud­tryk for, og jeg ved, at da­gens be­gi­ven­he­der vil på­vir­ke den må­de, man­ge ser os på. Hvor uhel­di­ge dis­se be­gi­ven­he­der end er, skal det slås fast, at vi hil­ser de ame­ri­kan­ske og schweizi­ske myn­dig­he­ders ak­tio­ner­ne og un­der­sø­gel­ser­ne vel­kom­men og tror på, at det vil hjæl­pe med at sty rke de til­ta­ge, FI­FA al­le­re­de har sat i værk for at lu­ge en­hver form for for­se­el­se ud af fod­bol­dens ver­den.

der vil væ­re man­ge, der er fru­stre­re­de over det tem­po, for­an­drin­ger­ne kom­mer i, vil jeg ger­ne un­der­stre­ge de ting vi har gjort og fort­sat vil gø­re. Fak­tisk blev ak­tio­nen fra den schweizi­ske statsankla­ger i dag sat i værk, da vi ind­le­ve­re­de en sags­map­pe til de schweizi­ske myn­dig­he­der i slut­nin­gen af sid­ste år.

mig un­der­stre­ge: så­dan­ne for­se­el­ser har ik­ke no­get at gø­re i fod­bol­dens ver­den, og vi vil sik­re os, at de, der be­går så­dan­ne ting, bli­ver smidt ud af spor­ten. Eft er da­gens be­gi­ven­he­der har det uafh æn­gi­ge eti­ske ud­valg - der selv er i gang med at un­der­sø­ge til­de­lin­gen af FI­FAs VM i 2018 og 2022 - re­a­ge­ret hur­tigt og fo­re­lø­bigt eks­klu­de­ret de in­di­vi­der, der blev navn­gi­vet af myn­dig­he­der­ne, fra al­le fod­bol­d­re­la­te­re­de ak­ti­vi­te­ter på na­tio­nalt og in­ter­na­tio­nalt ni­veau. Dis­se ting kom­mer oven i lig­nen­de til­ta­ge til at eks­klu­de­re med­lem­mer, der har for­brudt sig mod vo­res eget eti­ske ko­deks, som FI­FA har gjort over det se­ne­ste år.

vil fort­sat sam­ar­bej­de med de re­le­van­te myn­dig­he­der, og vi vil ar­bej­de hårdt in­ter­nt i FI­FA for at lu­ge ud i al­le for­mer for for­se­el­ser, for at gen­vin­de je­res til­lid og sik­re, at fod­bold overalt i ver­den er fri for urent trav.

Mens

Lad

Vi

Ne­den­for ses ot­te af de ni FI­FA- med­lem­mer, der er ind­blan­det i den kor­rup­tions­sag, der i går fik FBI til at an­hol­de syv per­so­ner på luksus­ho­tel­let Baur au Lac i Schweiz ( ne­derst th.). FI­FA- præ­si­dent Sepp Blat­ter ( her­over) næv­nes ik­ke i sa­gen, men blandt an­det DBU me­ner, det er pro­ble­ma­tisk, at han fort­sæt­ter som præ­si­dent, når tin­ge­ne er sket, mens han var ved mag­ten. Øverst tv. ses den ame­ri­kan­ske ju­stits­mi­ni­ster Lo­ret­ta Lynch ved gårs­da­gens pres­se­mø­de hos FBI.

Fo­to: EPA, AFP, Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.