Don Blat­te­ro­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SEPP BLAT­TER ER ble­vet kaldt den stør­ste ik­ke­myr­den­de dik­ta­tor i ver­den. Og en mas­se an­dre vir­ke­lig grim­me ting. Jeg er ik­ke sik­ker på, jeg kan fi nde på no­get nyt, men jeg er enig i det he­le. Den mand er en skam­plet på sport i al­min­de­lig­hed og fod­bold i sær­de­les­hed. En skum­mel ty­pe, der ple­jer om­gang med de vær­ste des­po­ter på den­ne klo­de, og som kær­ligt kal­der FI­FA for ’ fa­mi­lie’, selv om den ret­te be­teg­nel­se vil­le væ­re ’ kor­rum­pe­ret og de­ge­ne­re­ret ryg­klap­per­klub’.

Ar­re­sta­tio­ner­ne af højt­stå­en­de FI­FA- med­lem­mer i går i Zürich vi­ser alt om, hvor syg or­ga­ni­sa­tio­nen er. Hund­re­de­vis af mil­li­o­ner kro­ner er gå­et til be­stik­kel­se ver­den over, ly­der an­kla­gen fra det ame­ri­kan­ske justits­mi­ni­ste­ri­um, der er gå­et ind i sa­gen, for­di pen­ge­ne har kryd­set den ame­ri­kan­ske græn­se. I lø­bet af 24 år har FI­FA- med­lem­mer mod­ta­get om­kring 650 mio. kr. i ulov­li­ge be­ta­lin­ger, så det kan ik­ke just si­ges at væ­re en en­lig sva­le. Sam­ti­dig har schweizisk po­li­ti ind­ledt en un­der­sø­gel­se om til­de­lin­gen af vært­s­ska­ber­ne til Rusland og Qa­tar, der har væ­ret un­der hef­tig be­skyld­ning for at be­stik­ke sig til at få VM. DESVÆR­RE - OG det me­ner jeg vir­ke­lig - la­der det ik­ke til, at Sepp Blat­ter er blandt de mistænk­te. Den snu schweizer for­mår al­tid at hol­de an­kla­ger­ne på af­stand, for det er langt fra før­ste gang, vi hø­rer om enor­me sum­mer, der skift er hæn­der uret­mæs­sigt i FI­FA, selv om FI­FAs tals­mand i går hav­de den fræk­hed at kal­de det for en god dag for for­bun­det - for­di der nu bli­ver ryd­det op.

Ko­mi­ske Ali må væ­re træt af, at no­gen ta­ger ar­bej­det fra ham, tæn­ker jeg. For man kan ik­ke la­de væ­re med at tæn­ke på de un­der­sø­gel­ser, FI­FA har fo­re­ta­get af sig selv. Den se­ne­ste af den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske an­kla­ger Mi­cha­el Garcia, hvis rap­port om be­stik­kel­se i for­bin­del­se med val­get af Qa­tar som VM- vært blev holdt hem­me­lig. LI­GE NU LIG­NER det end­nu en pe­ri­o­de til Blat­ter, når der i mor­gen skal væl­ges ny præ­si­dent. Ene­ste mod­kan­di­dat er den jor­dan­ske prins Ali, der går til valg på at ryd­de op i or­ga­ni­sa­tio­nen, hvil­ket er på­kræ­vet, men ik­ke sær­ligt sand­syn­ligt, for­di Blat­ter har brugt stor ener­gi på at ple­je for­hol­de­ne til for­bun­de­ne fra den tred­je ver­den, der re­elt af­gør val­get.

Hå­bet er, at de iværk­sat­te un­der­sø­gel­ser er det, der skal til for at få los­set Sepp Blat­ter ud. Ven­ner­ne i FI­FA har for me­get at mi­ste, så de la­der ham bli­ve som ma­fi akon­gen Don Blat­te­ro­ne. Her har jeg langt me­re fi dus til FBI, for det vil væ­re en sejr for fod­bol­den, hvis Sepp Blat­ter ry­ger ud. Ja, i vir­ke­lig­he­den bur­de han jo ry­ge ind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.