Hvil­ken pla­net e

Eft er som­mer­fe­ri­en kan Su­per­liga­en se me­get an­der­le­des ud end i dag. De før­en­de klub­ber i Dan­mark er næ­sten eni­ge om en ny struk­tur. Val­get står mel­lem to mo­del­ler: Mars el­ler Ve­nus

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sø­ren Klæ­strup Su­per­liga­en har læn­ge trængt til selv­hjælp. Kva­li­te­ten er da­len­de, og øko­no­mi­en er pres­set.

Der­for gi­ver det ret god me­ning, at det hol­land­ske fi rma Hy­percu­be, der er ble­vet til­kaldt af Di­vi­sions­for­e­nin­gen til at kom­me med et bud på, hvor­dan Su­per­liga­en kan genop­fi nde sig selv, har skelet til Jo­hn Grays be­røm­te selv­hjælps­bog til æg­te­fæl­ler i kri­se, ’ Mænd er fra Mars, kvin­der er fra Ve­nus’.

I hvert fald hed­der de to kon­kre­te mo­del­ler, som står til­ba­ge, eft er at lan­dets bed­ste klub­ber har holdt en lang ræk­ke mø­der med Hy­percu­be og an­dre in­ter­es­sen­ter, ’ Ve­nus B’ og ’ Mars’, som fi ndes i en ud­ga­ve 2 og 3. Og det kan – und­skyld ud­tryk­ket – bå­de bli­ve en dreng og pi­ge, hvad klub­ber­ne væl­ger.

Én ting er dog sik­kert: Frem­ti­dens Su­per­liga kom­mer til at be­stå af et slut­spil om bå­de mester­skab og nedryk­ning. Der er så­le­des ta­le om en mo­del med 12 hold og en mo­del med 14 hold – beg­ge med slut­spil og en­ten 32, 36 el­ler 37 kam­pe.

» Slut­spil­let be­ty­der, at af­gø­rel­sen bli­ver ud­sat til sid­ste øje­blik. Det gør det mu­ligt for al­le hol­de­ne at drøm­me om at vin­de tit­len, op­nå en plads i Eu­ro­pa el­ler und­gå nedryk­ning, « si­ger Hy­percu­bes di­rek­tør, Pie­ter Niewen­hu­is.

Lan­dets 24 hø­jest ran­ge­re­de klub­ber har væ­ret ind­kaldt til di­a­log. Det er sket i tre grup­per med ot­te klub­ber i hver. De er navn­gi­vet A, B og C, og klub­ber­ne er pla­ce­ret eft er sport­s­lig kva­li­tet og ni­veau samt øko­no­mi. Un­der­vejs skul­le to­nen og vilj­en til at fi nde en løs­ning ha­ve væ­ret over­ra­sken­de god.

2. ju­ni mø­des al­le 24 klub­ber i Oden­se til fæl­les de­bat, og her kan be­svær­lig­he­der­ne og ue­nig­he­der­ne op­stå. Hy­percu­be har dog sat 20. ju­ni som de­ad­li­ne for den en­de­li­ge rap­port og an­be­fa­ling, hvor­eft er DBUs be­sty­rel­se skal ved­ta­ge det nye for­mat.

År­sa­gen til den stram­me de­ad­li­ne er gan­ske sim­pel: Hvis den nye struk­tur skal im­ple­men­te­res fra den kom­me sæ­son, skal man igang om­gå­en­de.

OVER­ORD­NE­DE PRIN­CIP­PER:

GRUND­SPIL­LET:

MESTER­SKABS­SPIL­LET:

NEDRYK­NINGS­SPIL­LET:

SÅ­DAN RYK­KER MAN NED:

TORS­DAG 28. MAJ 2015

14 hold. Grundspil og to for­skel­li­ge slags slut­spil om mester­skab og nedryk­ning. Play­off - kam­pe om nedryk­ning og en bil­let til eu­ro­pæ­isk fod­bold. I alt 36 spil­ler­un­der plus play­off - kam­pe. Den­ne mo­del kan tid­ligst im­ple­men­te­res fra 2016/ 17- sæ­so­nen og vil gi­ve 257 Su­per­liga­kam­pe i alt per sæ­son.

De 14 hold pla­ce­res i et grundspil. Al­le mand­ska­ber mø­der hin­an­den to gan­ge hjem­me og ude. Det gi­ver 26 kam­pe i grund­spil­let. De seks bed­ste hold eft er grund­spil­let ry­ger vi­de­re til mester­skabs­spil­let. De ot­te ne­der­ste skal spil­le nedryk­ning­spil.

De seks bed­ste hold ta­ger al­le de­res po­int med over, og så mø­des de igen to gan­ge. Num­mer et vin­der guld.

De ot­te ne­der­ste hold fra grund­spil­let ta­ger al­le de­res po­int med over og for­de­les i to pul­jer af fi re hold, hvor hvert mand­skab mø­des bå­de ude og hjem­me. Num­mer syv, 10, 11 og 14 i en pul­je og num­mer ot­te, ni, 12 og 13 i den an­den pul­je. De to bed­ste hold fra hver pul­je ry­ger eft er dis­se kam­pe vi­de­re til play­off - kam­pe ude og hjem­me li­ge­som i de eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger mod de to bed­ste hold fra den an­den pul­je.

De fi re dår­lig­ste hold fra nedryk­nings­slut­spil­let ry­ger og­så vi­de­re til to ’ se­mi­fi na­ler’ over to kam­pe. Vin­de­ren fra hver af dis­se mø­des i to play­off - kam­pe, hvor den sam­le­de sej­r­her­re får en ny sæ­son i Su­per­liga­en, mens ta­be­ren skal mø­de num­mer tre fra 1. di­vi­sion i to play­off - op­gør om en plads i Su­per­liga­en. Ta­ber­ne af de to ’ se­mi­fi na­ler’ mø­des li­ge­le­des i to play­off - kam­pe, hvor den sam­le­de ta­ber ryk­ker ned, mens vin­de­ren mø­der num­mer to fra 1. di­vi­sion om en bil­let til Su­per­liga­en. Der kan alt­så væ­re bå­de en, to og tre nedryk­ke­re fra Su­per­liga­en i den­ne mo­del.

skl@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.