Er Su­per­liga­en? Jupi­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR OG IMOD SLUT­SPIL SÅ­DAN AF­GØ­RES DET

14 hold. Grundspil og to for­skel­li­ge slut­spil. De seks bed­ste i grund­spil­let spil­ler mester­skabs­spil. De ot­te ne­der­ste spil­ler nedrykningsspil. Det dår­lig­ste hold i nedryk­nings­spil­let ryk­ker di­rek­te ned. Det næst- og tred­jedår­lig­ste hold spil­ler to play­off - kam­pe om bil­let­ter til Su­per­liga­en mod num­mer to og tre i 1. di­vi­sion.

PLUS­SER:

Tv- sta­tio­ner­ne har væ­ret in­de over og er po­si­tiv stemt. Bå­de Ve­nus og Mars- mo­del­len sik­rer spæn­ding til sid­ste run­de. Fle­re kam­pe be­ty der bed­re øko­no­mi, som så kan le­des vi­de­re ud i hol­de­ne.

MI­NUS­SER:

TTOORRSSDDAAGG 2 28.8 M. MA­JA 2J0 210515 Kom­pli­ce­ret struk­tur der kan væ­re van­ske­lig at for­stå. For man­ge kam­pe mod den sam­me mod­stan­der kan svæk­ke in­ter­es­sen.

VÆG­TE­DE STEM­MER:

De 24 før­en­de fod­bold­klub­ber i Dan­mark er ind­delt i tre grup­per i for­bin­del­se med de­bat­ten om en ny tur­ne­rings­struk­tur. Klub­ber­ne er pla­ce­ret eft er sport­s­lig kva­li­tet og ni­veau samt øko­no­mi.

SÅ­DAN ER KLUB­BER­NE FOR­DELT: A:

FCK, FCM, FCN, AaB, Es­b­jerg, Brønd­by, Ran­ders, OB ( to stem­mer hver i for­hold til Su­per­liga- struk­tu­ren. In­gen stem­mer i for­hold til struk­tu­ren i 1. di­vi­sion)

Søn­derjy­ske Sil­ke­borg, FC Vestsjæl­land, AGF, Vi­borg, Lyng­by, Ho­bro, Vej­le ( én stem­me hver i for­hold til Su­per­liga- struk­tu­ren, og én stem­me i for­hold til struk­tu­ren i 1. di­vi­sion)

Hor­sens, HB Kø­ge, Fre­de­ri­cia, AB, Brøns­høj, Vend­sy­s­sel, Ski­ve, Roskil­de ( in­gen stem­mer i for­hold til Su­per­liga­en, men to i for­hold til 1. di­vi­sion)

B:

C:

Fotomontage:

AFP/ Na­sa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.