’ Kri­se har gjort hen­de bed­re’

New York Ti­mes- jour­na­list er for­bav­set over den men­ne­ske­li­ge ud­vik­ling, som Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har gen­nem­gå­et si­den sid­ste års brud og afl yste bryl­lup med gol­f­spil­le­ren Rory McIl­roy

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OPTUR Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

Er Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki snart pa­rat til at ero­bre kar­ri­e­rens før­ste Grand Slam­ti­tel?

Det er der no­get, der ty­der på, at hun er.

I hvert fald de­mon­stre­re­de hun stort men­talt over­skud, da hun mød­te pres­sens ud­send­te eft er to- sæts- sej­ren for­le­den i før­ste run­de ved Grand Slam- ten­ni­s­tur­ne­rin­gen French Open over ita­li­e­ne­ren Ka­rin Knapp.

» Ba­re den af­slap­pe­de må­de, hun en­tre­de lo­ka­let på, var in­ter­es­sant. Hun jo­ke­de og kom med spids­fi ndi­ge hen­tyd­nin­ger til pres­se­mø­det i fj or, hvor hun med tå­rer i øj­ne­ne få da­ge eft er sit brud og afl yste bryl­lup med Rory McIl­roy for­kla­re­de, hvor­for hun tab­te til Ya­ni­na Wi­ck­may­er, « for­tæl­ler det sto­re ame­ri­kan­ske dag­blad New York Ti­mes’ ten­niskor­re­spon­dent Ben Ro­t­hen­berg i te­le­fo­nen fra Pa­ris og til­fø­jer:

» Som jeg ser det, er der in­gen tvivl om, at den per­son- li­ge kri­se, hun be­fandt sig i for 12 må­ne­der si­den, har gjort hen­de til en bed­re ten­nis­spil­ler. Må­ske end­da bed­re end no­gen­sin­de. Jeg bli­ver ik­ke over­ra­sket, hvis hun når langt i det­te års French Open. Selv på det glat­te grus­un­der­lag, som hun el­lers al­drig har be­fun­det sig vel på, le­ve­rer hun nu re­sul­ta­ter. «

Ben Ro­t­hen­berg føl­ger ten­nis­spor­ten tæt og har fl ere gan­ge in­ter­viewet Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Me­re mo­den

» Hun fyl­der 25 år i juli, og er eft er­hån­den en af WTA Tou­rens mest ru­ti­ne­re­de spil­le­re. In­den brud­det med McIl­roy kun­ne man in­di­mel­lem godt un­dre sig over hen­des lidt te­e­na­ge- ag­ti­ge op­før­sel. Men det er som om, at hun det se­ne­ste år er ble­vet me­re mo­den i sin til­gang til til­væ­rel­sen, « si­ger Ben Ro­t­hen­berg.

Sam­me op­fat­tel­se har Jonas Ar­ne­sen, der blog­ger om ten­nis­spor­ten på Svenska Dag­bla­det i Sto­ck­holm.

» Det var dej­ligt be­fri­en­de at hø­re Ca­ro­li­ne på pres­se­mø­det la­ve skæg med, at der eft er sid­ste års førster­un­de­ne­der­lag ved French Open var fl ere jour­na­li­ster til­ste­de end eft er hen­des sejr på sam­me sta­die af tur­ne­rin­gen i år. Be­mærk­nin­gen be­vi­ser, at hun er oven­på igen, « si­ger Jonas Ar­ne­sen.

Li­ge­som Ben Ro­t­hen­berg tror han, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki le­ve­rer et top­re­sul­tat ved French Open.

» Jeg så hen­des kamp mod Ka­rin Knapp. Det var jævn­byr­digt i be­gyn­del­sen, men eft er­hån­den som kam­pen skred frem, sled hun sin mod­stan­der op. Ten­nis er helt klart igen top­pri­o­ri­tet for hen­de. Ba­re vent og se. Snart vin­der hun sin før­ste Grand Slam- ti­tel, « si­ger Jonas Ar­ne­sen.

Fo­ku­se­ret og de­di­ke­ret

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is eks- træ­ner Mi­cha­el Mor­ten­sen be­fi nder sig un­der tur­ne­rin­gen på Ro­land Gar­ros- an­læg­get som kom­men­ta­tor på tv- ka­na­len Eu­rosport.

Og og­så han har kun pæ­ne ting at si­ge om ver­dens­rang­li­stens num­mer fem.

» Hun vir­ker i den grad i ba­lan­ce med sig selv i øje­blik­ket. Når tin­ge­ne spil­le­mæs­sigt ik­ke kø­rer helt op­ti­malt på ba­nen, er hun så fo­ku­se­ret og de­di­ke­ret, at hun un­der- vejs i kam­pe­ne har over­skud til at til­ret­te tin­ge­ne. I for­hold til den­gang jeg sidst ( i for­å­ret 2014, red.) ar­bej­de­de sam­men med hen­de, er hun ble­vet me­re vok­sen, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen, der for­tæl­ler, at han i Pa­ris har hørt man­ge ta­le om Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is ud­vik­ling. ligt ved at re­fl ek­te­re over tin­ge­ne, og sjæl­dent har hun haft over­skud til at for­tæl­le, hvil­ke tan­ker hun gør sig i kam­pe­ne.

Men på pres­se­mø­det eft er sej­ren over Ka­rin Knapp var det an­der­le­des.

Var nervøs før kam­pen

Her in­drøm­me­de hun, at hun før op­ga­ven hav­de væ­ret en smu­le nervøs.

» Men eft er de før­ste par­ti­er føl­te jeg mig bed­re til­pas. Det var rart at få bre­a­ket til 3- 2 i før­ste sæt. På det tids­punkt af kam­pen var jeg el­lers ved at bli­ve godt og grun­digt ir­ri­te­ret. Her eft er kam­pen har jeg det fi nt med, at jeg al­le­re­de nu har gjort det bed­re end i fj or, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der og­så for­tal­te om si­ne træ­nings­me­to­der.

» Hvis man la­ver de sam­me øvel­ser i 10 år, bli­ver det ke­de­ligt. Så li­ge nu eks­pe­ri­men­te­rer jeg med øvel­ser ta­get fra fod­bold- og ba­se­ballspor­ten. Des­u­den har Se­re­na ( Wil­li­ams, red.) for­søgt at læ­re mig nog­le dan­se­trin. Det gik dog ik­ke så godt, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki med et smil.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki spil­ler i dag sin an­den kamp ved French Open mod ty­ske­ren Julia Gör­ges.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.