Eks- træ­ner: Woz­ni­a­cki be­sej­rer Gör­ges

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FRENCH OPEN Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki kan i dag med sejr over ty ske­ren Julia Gör­ges spil­le sig vi­de­re til tred­je run­de ved Grand Slam- tur­ne­rin­gen French Open i Pa­ris.

» Jeg tror, det bli­ver dansk sejr i to sæt. Gör­ges er ik­ke, hvad hun har væ­ret, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen, der så sent som i fj or træ­ne­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki og nu er ten­niskom­men­ta­tor på tv- ka­na­len Eu­rosport.

Nær­læ­ser man sta­ti­stik­ken, skal Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki dog ik­ke un­der­vur­de­re sin mod­stan­der, der, eft er hun i 2012 lå num­mer 15 på ver­dens­rang­li­sten, er rø­get ned som num­mer 72.

Gan­ske vist har dan­ske­ren vun­det fi re af syv ind­byr­des op­gør, men de to gan­ge, hvor de har du­el­le­ret på grus, har Julia Gör­ges vun­det.

» Det skal man ik­ke læg­ge så me­get i. Selv hvis Ca­ro­li­ne spil­ler på sit la­ve­ste ni­veau, er jeg sik­ker på, at hun vil vin­de, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

Stærk mod­stan­der slå­et ud

French Open har ud­vik­let sig så in­ter­es­sant, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i til­fæl­de af avan­ce­ment til tred­je run­de får en nem­me­re op­ga­ve end for­ven­tet.

åle­des blev 25. se­e­de­de Je­le­na Jan­ko­vic i før­ste run­de sen­sa­tio­nelt sendt ud af tur­ne­rin­gen af bul­ga­re­ren Sesil Ka­ra­ta­nt­che­va, der i an­den run­de mø­der den ame­ri­kan­ske se­kun­d­aspil­ler Iri­na Falco­ni.

» På pa­pi­ret hav­de Woz­ni­a­cki langt fra få­et en op­ti­mal lod­træk­ning. Men eft er­hån­den er tur­ne­rin­gen be­gyndt at ud­vik­le sig gun­stigt for hen­de. Jeg tror på, at hun spil­ler sig i kvart­fi na­len, hvor hun dog får det svært mod en­ten Se­re­na Wil­li­ams el­ler Vi­cto­ria Aza­renka, « si­ger ten­nisjour­na­li­sten Jonas Ar­ne­sen fra Svenska Dag­bla­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.