LLA

Fi­re gan­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mi­cd@ spor ten. dk

TORS­DAG 28. MAJ 2015

VI­DE­RE ER OG­SÅ

TIL SIDST ER

til klub­ben i 2012, og si­den da har Han­sen ud­vik­let sig til at væ­re en af det fran­ske holds helt sto­re pro­fi­ler, og det er og­så der­for, man har valgt at læg­ge yder­li­ge­re tre år til Han­sens kon­trakt, så den ud­lø­ber i 2019.

stol­te over at for­læn­ge med Mikkel, en frem­ra­gen­de spil­ler og en be­mær­kel­ses­vær­dig mand, der har bi­dra­get me­get til klub­ben si­den sin an­komst. Vi er gla­de for at fort­sæt­te even­ty­ret med ham, « si­ger Je­an- Clau­de Blanc, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Pa­ris SaintGer­main.

» VI ER ME­GET

HAN­SEN HAR HAFT

en frem­ra­gen­de sæ­son for fransk­mæn­de­ne i år, og han glæ­der sig til at fort­sæt­te i sam­me spor.

for den til­lid, klub­ben vi­ser mig, og jeg øn­sker at fort­sæt­te det ex­cep­tio­nel­le even­tyr i PSG bå­de i for­hold til klub­ben og de men­ne­sker, der er til­knyt­tet. Jeg ved, vi kun er ved be­gyn­del­sen af no­get sær­ligt, og jeg vil fort­sæt­te med at gi­ve alt, så vi når vo­res mål, « si­ger Mikkel Han­sen om sin nye kon­trakt.

» JEG ER GLAD

AXEL­SEN SLOG LIN DAN

DET DAN­SKE BAD­MIN­TON- TA­LENT

Vik­tor Axel­sen sør­ge­de i går for en va­ske- æg­te sen­sa­tion, da den blot 21- åri­ge spil­ler slog den ki­ne­si­ske le­gen­de og tid­li­ge­re ver­dens­me­ster Lin Dan ud i Au­stra­li­en Open.

har 57 tit­ler på cv’et - her­i­blandt fem ver­dens­mester­ska­ber, fem All Eng­land- tro­fæ­er og to OL- guld­me­dal­jer - var væk fra ketsjer­spor­ten i syv må­ne­der i 2014, hvil­ket send­te den ki­ne­si­ske me­ster ned på en 104. plads på ver­dens­rang­li­sten, men si­den er ki­ne­se­ren krav­let op af mu­ren igen og lig­ger pt. num­mer to.

en kæm­pe præ­sta­tion, da den dan­ske num­mer ni i ver­den, Vik­tor Axel­sen, slog Lin Dan med 19- 21, 21- 12, 21- 15 ef­ter 73 mi­nut­ters spil. Vik­tor Axel­sen har en gang tid­li­ge­re - i 2012 - mødt Lin Dan, hvor ki­ne­se­ren vandt klart i to sæt.

LIN DAN, DER

DER­FOR VAR DET

mixed­doub­len med Joachim Fischer og Chri­stin­na Pe­der­sen, der slog et par fra In­do­nesi­en i tre sæt. Pe­der­sen er og­så vi­de­re i da­medoub­le med mak­ke­ren Ka­mil­la Ryt­ter Juhl.

her­re­sing­len Jan Ø. Jør­gen­sen sta­dig med.

Frank A rne­sen er t il­ba­ge med ind fly­dels e i f od­bold­ver de­nen ef­ter me­re end et år so m e ks­per t. N u sk al Ar - ne­sen v ære sp ort­s­di­rek­tør i d en græ ske k lub PAOK .

Den 58

- år ige t id li­ge­re l a nds-

Frank Ar­ne­sen er ny sport­s­di­rek­tør i græ­ske PAOK. Fo­to: EPA

Glæ­den var stor, da Se­vil­la for­sva­re­de Eu­ro­pa Le­ague- tit­len og sik­re­de sig ad­gang til næ­ste sæ­sons Cham­pions Le­ague.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.